คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ภาพกิจกรรม

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ : 2018-03-21 15:00:38 อ่าน : 79

        

1. ความเป็นมาของการจัดงานวันครู

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499  ให้วันที่  16  มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการ   สั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา  และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตามพระราชบัญญัตินี้ได้จัดงานวันครู  ต่อเนื่องมา และในปี พ.ศ. 2561  นับเป็นการจัดงานวันครู  ครั้งที่ 62 ได้กำหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค ดังนี้

2. วัตถุประสงค์
    2.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
    2.2  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
    2.3  เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู
    2.4  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน

3.  ผลการดำเนินการจัดงานวันครู
     3.1 การจัดงานวันครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดงานวันครูในครั้งนี้ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 ดำเนินการจัดงานในเขตพื้นที่การศึกษาของตน ตามแต่ละอำเภอ รวมจัดจำนวน  8  แห่ง ดังนี้

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการจัดงาน 4 อำเภอ ดังนี้
     3.1.1  สถานที่จัดงาน  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
               ประธานในพิธี   นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
               หน่วยงานที่จัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การ   ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมผู้บริหารและข้าราชการครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
     3.1.2  สถานที่จัดงาน   อำเภอทับสะแก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก 
               ประธานในพิธี   นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอทับสะแก
               หน่วยงานที่จัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในอำเภอทับสะแก ชมรมครูอำเภอทับสะแก และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนในอำเภอทับสะแก
     3.1.3  สถานที่จัดงาน  อำเภอบางสะพาน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
                ประธานในพิธี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน
                หน่วยงานที่จัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในอำเภอบางสะพาน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนในอำเภอบางสะพาน
     3.1.4  สถานที่จัดงาน   อำเภอบางสะพานน้อย ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
               ประธานในพิธี    นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย
               หน่วยงานที่จัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในอำเภอบางสะพานน้อยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนในอำเภอบางสะพานน้อย 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการจัดงาน 4 อำเภอ ดังนี้
     3.1.5  สถานที่จัดงาน   อำเภอหัวหิน ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน  
               ประธานในพิธี    นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
               หน่วยงานที่จัด   ชมรมครูหัวหิน
     3.1.6  สถานที่จัดงาน   อำเภอปราณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี   
               ประธานในพิธี    นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
               หน่วยงานที่จัด   ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอปราณบุรี
     3.1.7  สถานที่จัดงาน   อำเภอสามร้อยยอด ณ หอประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
               ประธานในพิธี    นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด
               หน่วยงานที่จัด   ชมรมผู้บริหารโรงเรียนและครูอำเภอสามร้อยยอด
     3.1.8  สถานที่จัดงาน   อำเภอกุยบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
               ประธานในพิธี    นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี 
               หน่วยงานที่จัด   
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาและชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกุยบุรี

4.  การจัดกิจกรรม
     4.1  กิจกรรมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
            - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
            - พิธีทางศาสนา
     4.2  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
            - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 โดยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
            - พิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
     4.3  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
            - พิธีบูชาบูรพาจารย์
            - พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ
            - พิธีกล่าวคำปฏิญาณ
            - พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
     4.4  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ/พิธีมอบรางวัลประเภทต่างๆ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 4,800