จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
https://www.facebook.com/ksplamphun/
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
FBคุรุสภาจังหวัดลำพูน
KSP Self-service
KSP School
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ชำระค่าต่ออายุ
ชำระค่าขึ้นทะเบียน+ใบแทน
ตรวจสอบข้อมูลชำระเงิน
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 

ภาพกิจกรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"

เมื่อ : 2019-07-30 11:11:56 อ่าน : 42
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจัดโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"

ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รวม 44 คน เข้าร่วมกิจกรรม การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ

สร้างคุณลักษณะความสุจริตสู่บุคลากรในองค์กรตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบแผนงานโครงการสุจริตตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ร่วมป้องกันการทุจริตปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรสุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาท ในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ เสมอภาคและเป็นธรรมจนเป็นวิถีชีวิต มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน คือ คุณอรทัย พิบูลอาลักษณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ และคุณดรุณี สมบุญโสด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ มาให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ด้านการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ


 


 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,195