สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
Calendar
  ก่อนหน้า February 2019 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
 

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์)  เป็นวิชาชีพควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้อำนาจคุรุสภา ดำเนินการตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๘) ได้แก่ กำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

     การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นวิธีการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อ
บังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งกำหนดวิธีการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ ๓ วิธี ได้แก่ การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ผู้
ประสงค์ จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
สามารถขอรับการรับรองความรู้ฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันได้

     ปัจจุบันคุรุสภาเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยวิธีทดสอบเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครูโดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู   แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด   ทั้งชาวไทย  และชาวต่างประเทศ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ๙ มาตรฐานโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตาม
กรอบสาระความรู้ที่กำหนดในแต่ละมาตรฐานความรู้ และเข้ารับการทดสอบความรู้ตามประกาศรับสมัครทดสอบความ
รู้ฯของคุรุสภา  โดยผู้ที่จะได้รับการรับรองความรู้  โดยวิธีการทดสอบในแต่ละมาตรฐานความรู้ จะต้องเป็นผู้มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดและเมื่อได้รับการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูทั้ง ๙
มาตรฐาน แล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้  ซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมีอายุ  ๒  ปี  ผู้มีใบ
อนุญาตปฏิบัติการสอนสามารถประกอบวิชาชีพครูได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารสถานศึกษา และ
เมื่อปฏิบัติการสอนครบ ๑ ปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดแล้ว สามารถนำ
ผลการประเมินมาใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้
 
 


Visitors today 53
All visitors 335,131