คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คุรุสภารับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพิ่มเติม จำนวน 16 หลักสูตร
คุรุสภารับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพิ่มเติม จำนวน 16 หลักสูตร  hot
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มีมติให้การรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เ...
 
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง  new
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน) 2) มหาวิ...
 
คุรุสภาเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
คุรุสภาเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
คุรุสภาเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่...
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  new
วันที่ 3 ก.พ. 2563 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัส...
 
แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 1 ปี ให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 1 ปี ให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563  hot
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเน้นย้ำกรณีผู้ที่ผ่านช่องทางกา...
 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563  new
คุรุสภา ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ...
 
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร  update
คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผ...
 
คุรุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e-Service
คุรุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e-Service  new
คุรุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e-Service ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เข้าสมัครในนามสถานศึกษาได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/ ...
 
การดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ณ คุรุสภาจังหวัด
 
การยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ยื่นง่าย ได้ไว
การยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ยื่นง่าย ได้ไว  hot
เข้าสมัครใช้ระบบในนามสถานศึกษาได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/ เข้าสมัครใช้ระบบโดยบุคคลทั่วไปได้ที่ https://selfservice.ksp....
 
หอสมุดคุรุสภาเปิดให้บริการแล้ว
หอสมุดคุรุสภาเปิดให้บริการแล้ว  update
หอสมุดคุรุสภาเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมคุรุสภา ...
 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2556
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2556  hot
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2556 ...
 
 
ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ภาพกิจกรรม
คุรุสภาเร่งดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นขอต่ออายุ ฯ อย่างเร่งด่วน
คุรุสภาเร่งดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นขอต่ออายุ ฯ อย่างเร่งด่วน  update
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่ ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท ซึ่งขณ...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1-2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1-2563  new
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ...
ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณุบรี
ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณุบรี  new
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ ว่าที่ รท.ชูชาติ จันทร์แก้ว ปลัดอ...
ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  new
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ...
ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563
ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563  hot
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร...
พิธีสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563
พิธีสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563  new
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มงานคุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพ...
ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563
ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563  hot
วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี...
ประชุมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู 2563
ประชุมการดำเนินงานจัดพิธีสักการะพระพฤหัสบดีและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู 2563  hot
วันที่ 6 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายทศพ...
ผู้บริหารและบุคลากรคุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารและบุคลากรคุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี  update
 
ตารางกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,781