งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
kspphayao
 

งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
งานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ขอแจ้งการให้บริการงานคุรุสภา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางระบบ ksp self service จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 (16 ส.ค.2564) เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(9 ส.ค.2564)
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
(5 ส.ค.2564)
คุรุสภา ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามควมพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภาฯ
(29 ก.ค.2564)
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน 
(17 พ.ค.2564)
คุรุสภา ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....ตั้งแต่บัดนี่้จนถึง 6 มิถุนายน 2564
(22 เม.ย.2564)
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร
(20 มี.ค.2564)
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564
(19 มี.ค.2564)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2564
(18 มี.ค.2564)
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่สงผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2564
(17 มี.ค.2564)
คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-service สำหรับผู้ยื่นนคำขอตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(11 มี.ค.2564)
ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
(10 มี.ค.2564)
คุรุสภาเตรียมพร้อมปรกาศผลการดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564
(4 มี.ค.2564)
คุรุสภาเปิดตัวแอพลิเคชั่น "Khuru On Mobile" แอปพลิเคชั่นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
(1 มี.ค.2564)
ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564
(21 ก.พ.2564)
ขอเชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
(17 ก.พ.2564)
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับกาารทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
(15 ก.พ.2564)
"ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์" ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้ 
(28 ม.ค.2564)
คุรุสภาเพิ่มรอบเปิดรับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2564 เพิ่มเติม จำนวน 3 รอบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(28 ม.ค.2564)
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร
(วันที่ 26 ม.ค.2564)
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563
(วันที่ 26 ม.ค.2564)
กำหนดการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยื่นขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564
(วันที่ 6 ต.ค.2561) 
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญา (ปรับปรุงล่าสุด)
(วันที่ 5 ต.ค.2561) 
คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
(วันที่ 2 ต.ค.2561) 
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
(วันที่ 12 ต.ค.2561) 
ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี 2561
(วันที่ 28 ก.ย.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 140
(วันที่ 26 ก.ย.2561) 
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
(วันที่ 25 ก.ย.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 139
(วันที่ 19 ก.ย.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8
(วันที่ 18 ก.ย.2561) 
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562

(วันที่ 30 ส.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 6
(วันที่ 3 ส.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
(วันที่ 3 ส.ค.2561) 
คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา
(วันที่ 2 ส.ค.2561) 
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
(วันที่ 2 ส.ค.2561) 
คุรุสภาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการของคุรุสภา" ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"

(วันที่ 20 ก.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5
(วันที่ 9 ก.ค.2561) 
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
(วันที่ 6 ก.ค.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 137
(วันที่ 26 มิ.ย.2561) 
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 136
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร GURO21
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 "ระดับภูมิภาค"
(วันที่ 20 มิ.ย.2561) ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๑ 
“ระดับภูมิภาค”

(วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มิ.ย.2561) 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2561
(วันที่ 6 มิ.ย.2561) 
คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” 
(วันที่ 1 มิ.ย.2561) 
ประกาศผลการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาค
(วันที่ 24 พ.ค.2561) 
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาฯ
(วันที่ 22 พ.ค.2561)
 
ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(วันที่ 21 พ.ค.2561)
 
รายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน
(วันที่ 21 พ.ค.2561) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นขข้าราชการครู
(วันที่ 17 พ.ค.2561) คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 3 พ.ค.2561) 
ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 (รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 

 

  

 

      
  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
การประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดพะเยา
การประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดพะเยา
วันที่24 พ.ย.2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้คณะทำงานประเมินผลงานครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด...
 
การประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดพะเยา
การประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดพะเยา
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดพะเยา โดยมีนายมนัส สายโกสุม เป็นป...
 
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  new
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คำชี้แจง แบบบันทึกข้อมูลนี้จัดทำโดยสำนักงานเลขาธ...
 
คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  new
คุรุสภาขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ใ...
 
ประชาสัมพันธ์การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ที่ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ)
ประชาสัมพันธ์การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ที่ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ)  new
ประชาสัมพันธ์ให้ ครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ที่ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ) ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ได้ที่สำนักงานศึ...
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”  hot
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ...
 
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  new
(13 ก.ค. 63) นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 ณ ห...
 
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563  new
คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ...
 
พิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  hot
"พิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป" ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรม...
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
 
ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  new
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ...
 
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู...
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”  new
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญบุคคลผู้มี ความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรร...
 
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม  hot
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ลงวันท...
 
งานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562
งานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562  new
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานงานวันครูจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ...
 
 
ตารางกิจกรรม
29
มี.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 2561
08:00 - 08:30
1. ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารการศึก
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 22,790