ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไ...
 
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบ...
 
ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้...
 
การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประสงค์ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบคำขอและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. แบบคำขอห...
 
 
Laws & Rules
Teachers and Educational Personel Council Act B.E. 2546 (2003)
1.Teacher Council Act 2003.pdf 180 KB ดาวน์โหลด
Ministerial Regulation on Practice of Licensed Profession B.E. 2549 (2006)
2. Ministerial Regulation_Practice of Licensed Prof.pdf 48 KB ดาวน์โหลด
Notification_Determination of Fee Rates for Educational Professional Practice
3.Notification_Determination of Fee.pdf 20 KB ดาวน์โหลด
Notification_Determination of Fee Rates for Educational Professional Practice (NO.2)
4.Notification_Notification of Fee No.2. .pdf 19 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์ต่ออายุ 2552.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ...
 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ...
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ มาตรฐา...
 
ข้อแนะนำ
ข้อแนะนำ
๑) ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,521,912