ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไ...
 
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบ...
 
ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้...
 
การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประสงค์ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบคำขอและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. แบบคำขอห...
 
 
Laws & Rules
Teacher&education personnel Council act_2003
Teacher&education personnel Council act_2003.pdf 177 KB ดาวน์โหลด
Notification_rule of testing
Notification_rule of testing.pdf 157 KB ดาวน์โหลด
Notification_license renewal
Notification_license renewal.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ...
 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ...
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ มาตรฐา...
 
ข้อแนะนำ
ข้อแนะนำ
๑) ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 65
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1,979,927