หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

หอสมุดคุรุสภา

 

"หนังสือพ่อสอนลูก"

 

  
 
 
ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร
 
การประชุมหารือ เรื่องอัตรากำลังครู การผลิตและความต้องการครู
 
ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
 
การประชุมคณะกรรมการคดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 65
 
 
ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าววันที่ 15 มกราคม 2564
 
ข่าววันที่ 14 มกราคม 2564
 
ข่าววันที่ 13 มกราคม 2564
 
ข่าววันที่ 12 มกราคม 2564
 
ข่าวระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2564
 
 
งานวิจัยทางการศึกษา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  new
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา Development of mechanism and system m...
 
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ชื่อเรื่อง : ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิมพ์ที่ : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิม...
 
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุม การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยี...
 
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา อา...
 
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในว...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา  new
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ...
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา  update
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ...
 
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “วันที่ครูจะทำหน้าที่ของก...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “ชีวิตความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานตามเวล...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้ รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) “ขอขอบคุณคุณครู ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้า...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ติวสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์ 2564 l The Process Academy
ติวสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์ 2564 l The Process Academy
ติวสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์ 2564 l The Process Academy ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part2/2)
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part2/2)
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part2/2) ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part1/2)
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part1/2)
ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | พี่ป่าน ALevel (Part1/2) ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
คณิตศาสตร์ ป.1 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6 -10 ครูมาลิณี ชมภูวิเศษ
คณิตศาสตร์ ป.1 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6 -10 ครูมาลิณี ชมภูวิเศษ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FNDEoGTB5Jw...
 
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WfHwx4Vxwsg...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์ l พี่บิ๊ก ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมได้ต่อที่ www.youtube.com/channel/UCjj4VB9nW0zN5reBS0cIf6A...
 
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube...
 
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์ ep.1 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ระบบสุริยะของเรา - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.4
 
10 ประวัติสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก [History of Greatest Scientists]
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง การพูดสรุปความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง การพูดสรุปความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง การพูดสรุปความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง และดู ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/chann...
 
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง เสียงพยัญชนะ
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง เสียงพยัญชนะ
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง เสียงพยัญชนะ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCq1yn0fvaU4KfReXIv4GgCQ...
 
WE แนะแนว | ติวภาษาไทย สอบเข้า ม.1 By พี่ยู | WE BY THE BRAIN
WE แนะแนว | ติวภาษาไทย สอบเข้า ม.1 By พี่ยู | WE BY THE BRAIN
WE แนะแนว | ติวภาษาไทย สอบเข้า ม.1 By พี่ยู | WE BY THE BRAIN ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 3 เรื่องการสร้างแรงจูงใจ
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 3 เรื่องการสร้างแรงจูงใจ
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 3 เรื่องการสร้างแรงจูงใจ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?...
 
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 2 เรื่องการสอนสระ
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 2 เรื่องการสอนสระ
การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป 1 ตอนที่ 2 เรื่องการสอนสระ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eHHhqpZWbUA&li...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ติวข้อสอบ Tenses
ติวข้อสอบ Tenses
ติวข้อสอบ Tenses ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics ขอขอบคุณขอมูลและสามารับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารับชมได้ที่ www.youtube.com/watch...
 
 
บทความ...น่ารู้
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 
คำสอนพ่อ
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
60 ปี ใต้ร่มพระบารมีครูของแผ่นดิน
 
ปรัชญาการศึกษาไทย
 
 
ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
นายทวี บุณยเกตุ ผู้ประสาธน์การคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
 
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
 
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
 
มุมสุขภาพ
เอื้องหมายนา สุดยอดสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
เอื้องหมายนา สุดยอดสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
ขอขอบคุณสำหรับขอมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.nci.go.th/th/New_web/index.html...
 
เลิกบุหรี่
เลิกบุหรี่
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและอ่านต่อได้ที่ https://www.ccit.go.th/...
 
ทันตกรรมปรับตัวรับสถานการณ์
ทันตกรรมปรับตัวรับสถานการณ์
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.dms.go.th/...
 
วิธีการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์ช่วงฤดูหนาว
วิธีการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์ช่วงฤดูหนาว
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.priest-hospital.go.th/...
 
3 งด ลดเสี่ยงโควิด
3 งด ลดเสี่ยงโควิด
ขอขอบคุณสำหรับขอมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2563
หนังสือประวัติครู 2563  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
หนังสือประวัติครู 2560
หนังสือประวัติครู 2560
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 หมวดหมู่: ประว...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  new
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) คำนำ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565) สำหรับใช้เป็นเ...
 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.kroobannok.com/87578 ...
 
องค์กร์เราพร้อมแค่ไหนถ้าต้องทำงานที่บ้าน เมื่อ Covid-19
 
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 391
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 236,674