หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

หอสมุดคุรุสภา

  
แนะนำสารสนเทศ

   


   

  
 
 
ภาพกิจกรรม
กากำกับกับติดตาม และประเมินผลงาน E-PLC ของ มรภ.นครสวรรค์
 
กิจกรรมะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความลุ่มลึกผ่านชุุมชนการเรียนรู้ ด้าน digital literacy
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความลุ่มลึกผ่านชุุมชนการเรียนรู้ ด้าน science
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความลุ่มลึกผ่านชุุมชนการเรียนรู้ ด้าน mathematics
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความลุ่มลึกผ่านชุุมชนการเรียนรู้ ด้าน life skill
 
 
ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าววันที่ 23 กันยายน 2564
 
ข่าววันที่ 22 กันยายน 2564
 
ข่าววันที่ 21 กันยายน 2564
 
ข่าววันที่ 18 - 20 กันยายน 2564
 
ข่าววันที่ 17 กันยายน 2564
 
 
งานวิจัยทางการศึกษา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  new
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา Development of mechanism and system m...
 
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ชื่อเรื่อง : ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิมพ์ที่ : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิม...
 
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุม การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยี...
 
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา อา...
 
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในว...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา  new
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ...
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา  update
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ...
 
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ...
 
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “วันที่ครูจะทำหน้าที่ของก...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “ชีวิตความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานตามเวล...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเวกเตอร์ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเวกเตอร์ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเวกเตอร์ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชัน (นิยามและสมบัติทั่วไป) l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชัน (นิยามและสมบัติทั่วไป) l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชัน (นิยามและสมบัติทั่วไป) l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - วงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - วงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - วงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ดอก ผล เมล็ด l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ดอก ผล เมล็ด l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ดอก ผล เมล็ด l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
เคมี : ติวข้อสอบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
เคมี : ติวข้อสอบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
เคมี : ติวข้อสอบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
เคมี : ติวข้อสอบ แก๊ส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
เคมี : ติวข้อสอบ แก๊ส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
เคมี : ติวข้อสอบ แก๊ส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาไทย : ติวเข้ม คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวเข้ม คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวเข้ม คำสมาส l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสร้างคำ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสร้างคำ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสร้างคำ l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาไทย : ติวเข้ม เสียงในภาษา l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวเข้ม เสียงในภาษา l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาไทย : ติวเข้ม เสียงในภาษา l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Past Tense l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Past Tense l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Past Tense l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentence l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Present Tenses l ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
 
11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง (Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered ...
 
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 10 โรงเรียนสงวนหญิง
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 10 โรงเรียนสงวนหญิง
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 10 โรงเรียนสงวนหญิง (Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered App...
 
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 9 รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 9 รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 9 รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - C...
 
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 8 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 8 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered Approach ตอนที่ 8 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered...
 
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 7 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 7 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
(Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach ตอนที่ 7 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (Pre Webinar) 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child - Centered...
 
 
บทความ...น่ารู้
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 
คำสอนพ่อ
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
60 ปี ใต้ร่มพระบารมีครูของแผ่นดิน
 
ปรัชญาการศึกษาไทย
 
 
ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
นายทวี บุณยเกตุ ผู้ประสาธน์การคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
 
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
 
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
 
มุมสุขภาพ
กรมการแพทย์แนะโรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุ
กรมการแพทย์แนะโรคข้อเข่าเสื่อมในพระภิกษุ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.priest-hospital.go.th/index.php...
 
กรมการแพทย์แนะ เชื้อดื้อยา cre ในเด็กป้องกันอย่างไร
กรมการแพทย์แนะ เชื้อดื้อยา cre ในเด็กป้องกันอย่างไร
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th ...
 
กรมการแพทย์เตือนโรคไข้หวัดใหญ่หน้าฝน
กรมการแพทย์เตือนโรคไข้หวัดใหญ่หน้าฝน
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อไ้ด้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th...
 
กรมการแพทย์เตือน แขน ขา เคลือนไหวผิดจังหวะ
กรมการแพทย์เตือน แขน ขา เคลือนไหวผิดจังหวะ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://nit.go.th/...
 
ประกาศ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ
ประกาศ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.hfocus.org/content/2021/06/21805...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2564
หนังสือประวัติครู 2564
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2564 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2563
หนังสือประวัติครู 2563  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
“10 คลังสารสนเทศ Online” เข้าถึงได้ทันที...ทุกที่ทุกเวลา
“10 คลังสารสนเทศ Online” เข้าถึงได้ทันที...ทุกที่ทุกเวลา  new
“10 คลังสารสนเทศ Online” เข้าถึงได้ทันที...ทุกที่ทุกเวลา หอสมุดคุรุสภา มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรี...
 
คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  new
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) คำนำ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565) สำหรับใช้เป็นเ...
 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.kroobannok.com/87578 ...
 
องค์กร์เราพร้อมแค่ไหนถ้าต้องทำงานที่บ้าน เมื่อ Covid-19
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 86
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 353,432