หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

หอสมุดคุรุสภา

 


 

แนะนำหนังสือใหม่

 

  
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบแนวทางการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียด งาน/โครงการ ประจำปี 2564
 
ประชุมรายงานการดำเนินงานของการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชาชีพ
 
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา
 
คุรุสภา ร่วมกับ เวิลด์ไดแดค เอเซีย จัดเสวนา สมรรถนะเด็กไทย
 
พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 2563
 
 
ข่าวการศึกษาและอื่นๆ
ข่าววันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 
ข่าววันที่ 9 กรกฎาคม 2563
 
ข่าววันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 
ข่าววันที่ 2 กรกฎาคม 2563
 
ข่าววันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 
 
งานวิจัยทางการศึกษา
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ชื่อเรื่อง : ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิมพ์ที่ : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิม...
 
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุม การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยี...
 
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา อา...
 
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในว...
 
[2559] การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
[2559] การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทค...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา  update
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2563
หนังสือประวัติครู 2563  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 หมวดหมู่: ปร...
 
ที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
ที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563  new
ชื่อเรื่อง: ที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพ...
 
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
 
บทความ...น่ารู้
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 
คำสอนพ่อ
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
60 ปี ใต้ร่มพระบารมีครูของแผ่นดิน
 
ปรัชญาการศึกษาไทย
 
 
ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
นายทวี บุณยเกตุ ผู้ประสาธน์การคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
 
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
 
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
 
มุมสุขภาพ
เตือนผู้สูบบุหรี่ หากติดเชื้อ covic - 19 รุนแรง
เตือนผู้สูบบุหรี่ หากติดเชื้อ covic - 19 รุนแรง
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=1566&Itemid=66 ...
 
เลือดออกผิดปรกตอช่องคลอด.jpg
เลือดออกผิดปรกตอช่องคลอด.jpg
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.rajavithi.go.th/rj/...
 
โครเกิดความร้อน
โครเกิดความร้อน
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารภอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nopparat.go.th/nrhweb62/...
 
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/...
 
สุขภาพคนไทย 2563 : สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics ขอขอบคุณขอมูลและสามารับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารับชมได้ที่ www.youtube.com/watch...
 
Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ
Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล และสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MkhxmOkWa4A...
 
ภาษาอังกฤษ ป.2 Where's the Teddy Bear? อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ภาษาอังกฤษ ป.2 Where's the Teddy Bear? อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EKE8GNpL7Hc...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  new
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) คำนำ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565) สำหรับใช้เป็นเ...
 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.kroobannok.com/87578 ...
 
องค์กร์เราพร้อมแค่ไหนถ้าต้องทำงานที่บ้าน เมื่อ Covid-19
 
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 175,956