หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

หอสมุดคุรุสภา 

แนะนำสารสนเทศใหม่

 

  
 
 
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยม นเทส และติดตามการดำเนินงาน
 
พิธีเปิดเรือนหอสมุดเฉลิมปัญญา โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
 
พิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
 
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
 
 
ข่าวการศึกษาและอื่นๆ
ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
ข่าววันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
ข่าววันที่ 16-19 ตุลาคม 2563
 
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2563
 
ข่าววันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2563
 
 
งานวิจัยทางการศึกษา
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ชื่อเรื่อง : ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิมพ์ที่ : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิม...
 
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุม การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยี...
 
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา อา...
 
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในว...
 
[2559] การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
[2559] การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทค...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา  new
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ...
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา  update
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ...
 
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “วันที่ครูจะทำหน้าที่ของก...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “ชีวิตความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานตามเวล...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้ รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) “ขอขอบคุณคุณครู ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้า...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2563
หนังสือประวัติครู 2563  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
หนังสือประวัติครู 2560
หนังสือประวัติครู 2560
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 หมวดหมู่: ประว...
 
 
บทความ...น่ารู้
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 
คำสอนพ่อ
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
60 ปี ใต้ร่มพระบารมีครูของแผ่นดิน
 
ปรัชญาการศึกษาไทย
 
 
ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
นายทวี บุณยเกตุ ผู้ประสาธน์การคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
 
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
 
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
 
มุมสุขภาพ
เตือนผู้สูบบุหรี่ หากติดเชื้อ covic - 19 รุนแรง
เตือนผู้สูบบุหรี่ หากติดเชื้อ covic - 19 รุนแรง
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=1566&Itemid=66 ...
 
เลือดออกผิดปรกตอช่องคลอด.jpg
เลือดออกผิดปรกตอช่องคลอด.jpg
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.rajavithi.go.th/rj/...
 
โครเกิดความร้อน
โครเกิดความร้อน
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารภอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nopparat.go.th/nrhweb62/...
 
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
ขอขอบคุณข้อมูลและสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/...
 
สุขภาพคนไทย 2563 : สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics ขอขอบคุณขอมูลและสามารับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารับชมได้ที่ www.youtube.com/watch...
 
Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ
Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล และสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MkhxmOkWa4A...
 
ภาษาอังกฤษ ป.2 Where's the Teddy Bear? อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ภาษาอังกฤษ ป.2 Where's the Teddy Bear? อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EKE8GNpL7Hc...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  new
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) คำนำ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565) สำหรับใช้เป็นเ...
 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.kroobannok.com/87578 ...
 
องค์กร์เราพร้อมแค่ไหนถ้าต้องทำงานที่บ้าน เมื่อ Covid-19
 
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 168
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 216,432