หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

หอสมุดคุรุสภา


แนะนำสารสนเทศ

    


   

  
 
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมใ 2564
 
การประชุมอนุกรรมการทดสอบการประเมินสมถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 
การประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา 2564
 
วิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ
 
 
ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าววันที่ 9 เมษายน 2564
 
ข่าววันที่ 8 เมษายน 2564
 
ข่าววันที่ 6 - 7 เมษายน 2564
 
ข่าววันที่ 3 - 5 เมษายน 2564
 
ข่าววันที่ 2 เมษายน 2564
 
 
งานวิจัยทางการศึกษา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(2562) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  new
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพตามมารตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา Development of mechanism and system m...
 
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
ชื่อเรื่อง : ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิมพ์ที่ : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิม...
 
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
[2561] การส่งเสริม กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุม การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยี...
 
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
[2560] การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา อา...
 
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
[2559] การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจสำหรับครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในว...
 
 
รอบรู้กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา  new
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ...
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา  update
2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
 
รัฐธรรมนูญ-ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (2547 - 2560)
 
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ------------------------------------...
 
 
สื่อวีดิทัศน์ของคุรุสภา
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ...
 
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “วันที่ครูจะทำหน้าที่ของก...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง อุทิศ รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) “ชีวิตความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานตามเวล...
 
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้
ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ลูก...ไม้ รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) “ขอขอบคุณคุณครู ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้า...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.4
การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.4
การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ป.4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/c...
 
เศษส่วนอย่างต่ำ คณิตศาสตร์ ป.5
เศษส่วนอย่างต่ำ คณิตศาสตร์ ป.5
เศษส่วนอย่างต่ำ คณิตศาสตร์ ป.5 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZVJwp0Q...
 
การหาค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
การหาค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
การหาค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ท...
 
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSa...
 
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน คณิตศาสตร์ ป.5
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน คณิตศาสตร์ ป.5
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน คณิตศาสตร์ ป.5 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZVJwp0Q ...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การเกิดเมฆ การเกิดหมอก การเกิดฝน วิทยาศาสตร์ ป.5
การเกิดเมฆ การเกิดหมอก การเกิดฝน วิทยาศาสตร์ ป.5
การเกิดเมฆ การเกิดหมอก การเกิดฝน วิทยาศาสตร์ ป.5 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcK...
 
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.ต้น : พันธุศาสตร์ l พี่บิ๊ก ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมได้ต่อที่ www.youtube.com/channel/UCjj4VB9nW0zN5reBS0cIf6A...
 
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก
ติวติดบ้านต้านโควิด กับวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 ปี 63 กับพี่บิ๊ก ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube...
 
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์ ม.1 สารบริสุทธิ์ ep.1 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล...
 
ระบบสุริยะของเรา - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.4
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย วิชาภาษาไทย ป.4
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย วิชาภาษาไทย ป.4
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย วิชาภาษาไทย ป.4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZVJwp0Q...
 
ชนิดของคำนาม หน้าที่ของคำนาม วิชาภาษาไทย ป.4
ชนิดของคำนาม หน้าที่ของคำนาม วิชาภาษาไทย ป.4
ชนิดของคำนาม หน้าที่ของคำนาม วิชาภาษาไทย ป.4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZV...
 
เงินตราน่ารู้ วิชาภาษาไทย ป.4
เงินตราน่ารู้ วิชาภาษาไทย ป.4
เงินตราน่ารู้ วิชาภาษาไทย ป.4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมต่อได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZVJwp0Q ...
 
มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZV...
 
คำประวิสรรชนีย์ วิชาภาษาไทย ป.4
คำประวิสรรชนีย์ วิชาภาษาไทย ป.4
คำประวิสรรชนีย์ วิชาภาษาไทย ป.4 ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCmycWNwX7lwSaYcKZVJwp0Q...
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ติวข้อสอบ Tenses
ติวข้อสอบ Tenses
ติวข้อสอบ Tenses ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics ขอขอบคุณขอมูลและสามารับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.2 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watc...
 
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารับชมได้ที่ www.youtube.com/watch...
 
 
บทความ...น่ารู้
การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
 
คำสอนพ่อ
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
60 ปี ใต้ร่มพระบารมีครูของแผ่นดิน
 
ปรัชญาการศึกษาไทย
 
 
ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
นายทวี บุณยเกตุ ผู้ประสาธน์การคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย
 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
 
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร
 
 
สารานุกรมวิชาชีพครู
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน...
 
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
 
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...
 
 
มุมสุขภาพ
โรตแพ้แสงแดด
โรตแพ้แสงแดด
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ สถาบันโรคผิวหนัง...
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งลำไส้ใหญ่
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.nci.go.th/th/New_web/index.html...
 
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ในช่วงเปิดเทอม
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ในช่วงเปิดเทอม
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th...
 
แพทย์ผิวหนังแนะการรักษากระแดดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ.
แพทย์ผิวหนังแนะการรักษากระแดดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ.
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ สถาบันโรคผิวหนัง...
 
วันไตโลก แพทย์ชวน ลดเค็มดูแลไตแข็งแรง
วันไตโลก แพทย์ชวน ลดเค็มดูแลไตแข็งแรง
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.rajavithi.go.th/rj/...
 
 
หนังสือประวัติครู
หนังสือประวัติครู 2564
หนังสือประวัติครู 2564
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2564 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2563
หนังสือประวัติครู 2563  new
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2562
หนังสือประวัติครู 2562
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2561
หนังสือประวัติครู 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 หมวดหมู่: ปร...
 
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
หนังสือประวัติครู 2560 พิเศษ
ชื่อเรื่อง: หนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560 ฉบับพิเศษ หมวดหมู่: ...
 
 
ครู...รู้รอบตัว
คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565)  new
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) คำนำ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563 - 2565) สำหรับใช้เป็นเ...
 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและสามารถรับชมได้ที่ https://www.kroobannok.com/87578 ...
 
องค์กร์เราพร้อมแค่ไหนถ้าต้องทำงานที่บ้าน เมื่อ Covid-19
 
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 267,876