องค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษา
KSP Knowledge
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
KSPLibrary
คู่มือประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ
 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพ ครู ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทวิชาชี...
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพ ครู ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทวิชาชีพ ผู้...
 
 
ผลงานทางวิชาการ
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 10
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 10 "การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ" (2557)
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 10 "การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาช...
 
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่8-9
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่8-9 "การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ" (2556)
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่8-9 "การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนการศึกษาและ...
 
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 "การวิจัยเพื่อพัฒาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา" (2555)
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 "การวิจัยเพื่อพัฒาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษ...
 
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล" (2554)
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 "การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้า...
 
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 4 การวิจัยในชั้นเรียน (2550)
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 4 การวิจัยในชั้นเรียน (2550)
ชื่อเรื่อง: การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 4 "การวิจัยในชั้นเรียน" (2550) ...
 
 
บริการดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖.pdf 136 KB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ฉบับที่2.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ.pdf 85 KB ดาวน์โหลด
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว.pdf 24 KB ดาวน์โหลด
 
มาตฐานวิชาชีพ
การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  hot
คุรุสภา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา ๙(๗) แห่งพระรา...
 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน  update
มาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ………………… ก. มาตรฐานด้านกระบวนการ ประกอบด้วยมาต...
 
 
งานวิจัย
ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
เอกสารทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก สำนักงานฯ ได้ศึกษาตัวชี้วัดทางการศึกษา จัดอันดับความสำคัญ...
 
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพครูชาวไทยกับครูประชาคมอาเซียน
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพครูชาวไทยกับครูประชาคมอาเซียน
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพครูชาวไทยก...
 
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ เป็นการสรุป วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์เรื่องก...
 
กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับ สถานการณ์โลกและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สัง...
 
การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า(พ.ศ. ๒๕๖๒)
การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า(พ.ศ. ๒๕๖๒)
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยใ...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 33,269