เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มีนาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


 
การพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน

พบว่า  มีรูปแบบหลากหลาย  แตกต่างกันในแต่ละสังกัด  ในการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

“คุรุสภา” ซึ่งเป็นสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีสมาชิกคุรุสภารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากกว่าแปดแสนคน  กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน  หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เพื่อเป็นข้อกำหนด  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพที่พึงประสงค์ ตั้งแต่การเข้าสู่วิชาชีพ และการดำรงอยู่ในวิชาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จะต้องมีความรู้ทางวิชาการ ชำนาญในวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

คุรุสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญ  ในภารกิจของคุรุสภา ที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านศีลธรรม สมาธิ ปัญญา และเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วัตถุประสงค์


๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล
       เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ


เป้าหมาย


๓.๑ เชิงปริมาณ
       (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
             จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
       (๒) รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
             ศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สื่อมวลชน และผู้ปกครอง ทั่วประเทศ              
       (๓) ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
             “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง  และเข็มเงิน

๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 40,368