ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Khurusapha - Information Center
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
คู่มือ
คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
25 มกราคม 2559 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยงานที่ให้บริการ : ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กระทรวงศึกษำธิกำร หลักเกณฑ์ วิธ...
 
คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
 
 
ประกาศของคุรุสภา
ประกาศเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
 
 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 2556
 
ข้อบังคับด้านมาตรฐาน 2556
 
การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ...
 
แผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ปีที่พิมพ์ : 2560 ISBN : 978-616-270-132-0 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาใน...
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,348