วารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดสำหรับการส่งบทความการตีพิมพ์

เมื่อ : 2019-08-15 13:38:50 อ่าน : 293
 ข้อกำหนดสำหรับการส่งบทความการตีพิมพ์

1.       องค์ประกอบของบทความ

1.1   ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

Title (Both Thai and English)

1.2   ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย (กรณีเป็นงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)

Author(s) full name (In case of thesis or dissertation, please indicate name of supervisor.)

1.3   บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  สรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานและสรุปผลการวิจัย อย่างละไม่เกิน 250 คำ

Abstract (Both Thai and English) shall not contain more than 250 words each.

1.4   คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ายบทคัดย่อ จำนวนอย่างละไม่เกิน ๓ คำ)

Keywords (Both Thai and English) maximum 3 keywords.

1.5   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

Introduction/ Statement of problem

1.6   วัตถุประสงค์ของการวิจัย

Purpose/ Objective

1.7   วิธีดำเนินการวิจัย (กรอบแนวคิดการวิจัย/ ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง/ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง/ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ การเก็บรวบรวมข้อมูล/ วิธีดำเนินการทดลอง (ถ้ามี))

Research Methodology (Conceptual Framework/ Population/ Sample/ Sampling technique/ Research tools/ Data collection/ Research experiment)

1.8   สรุปผลการวิจัย

Research Conclusions

1.9   อภิปรายผล

Discussions

1.10  ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะในการนำไปใช้/ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป)

     Recommendations

           1.11  เอกสารอ้างอิง  
                Reference

 

2. บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว 10 – 15 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ตัวบาง การตั้งค่าหน้ากระดาษ เว้นขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว บน 1.25 นิ้ว และล่าง 1 นิ้ว

Length of Research Article (Both Thai and English) should be between 10 – 15 pages (A4 paper size). Using Cordia New font, 16 points. Set page layout margins: left 1.25 inch, right 1 inch, upper 1.25 inch and lower 1 inch.

 

3.  กรณีมีรูปภาพและกราฟ ให้แยกออกจากเนื้อเรื่อง บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล JPEGs หรือ Tiffs เท่านั้น ถ้าเป็นภาพถ่าย ให้ส่งภาพต้นฉบับ จะไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับภาพสแกน เนื่องจากจะมีผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ และจะลงภาพสีเมื่อจำเป็น ในกรณีที่เป็นรูปลายเส้นให้วาดโดยใช้หมึกสีดำที่มีเส้นคมชัด หมายเลขรูปและกราฟให้เป็นเลขอารบิก คำบรรยายและรายละเอียด  ต่าง ๆ อยู่ด้านล่างกึ่งกลางของรูปภาพและกราฟ สำหรับตาราง ให้แยกออกจากเนื้อหา หมายเลขตารางให้เป็นเลขอารบิก อยู่ด้านบนชิดซ้ายของตาราง

If there are pictures and graphs should be save and send in form of JPEGs or Tiffs files.

4. การจัดส่งบทความ

          ผู้สนใจส่งบทความ สามารถสมัครและส่งบทความผ่านระบบวารสารวิทยาจารย์ออนไลน์ ได้ที่ https://www.tcithaijo.org/index.php/withayajarnjournal/index       

5.       ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์

โทร. 0 2282 1308

e-mail: withayajarn@gmail.com

          Contact us

          Editorial Department

          Tel: 0 2282 1308

e-mail: withayajarn@gmail.comไฟล์เอกสาร
 ข้อกำหนดสำหรับการส่งบทความการตีพิมพ์.pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 52,900