คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร

เมื่อ : 2018-05-02 15:03:58 อ่าน : 519
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน) 
          3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 
          4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน) 
          5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน) 
          6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน) 
          7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน)      
          8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน) 
          9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน) 
          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 
          11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน) 
          12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 
          13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 
          14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)  
          15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน) 
          16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน) 
          17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) 
          18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน)  
          19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) 
          20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน)
          21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) 
          22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)                   
          23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) 
          24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)                
          25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 
          26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)       
          27. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน) 
          28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน) 
          29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (120 คน) 
          30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) 
          31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 
          32. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน) 
          33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) 
          34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ 
          35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
   >>> รายละเอียดเพิ่มเติม... 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 30,166