คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
เลขที่ 440 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
คำถามที่พบบ่อย
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

เมื่อ : 2018-04-24 14:43:36 อ่าน : 99
 

สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ.2561 (30 กันยายน 2561) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 โดยผู้ยื่นแบบฯ จะต้อมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

        2) ได้รับเงินเดือนประจำ และมีระยะเวลาประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีเป็นผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
        3) เป็นครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์
        4) มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครูเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกอบด้วย
                1) แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.1)  
                2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
                3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                4) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่หมดอายุ และ
                5) สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู ตามหน่วยงานที่เคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด
ในกรณีประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ 30 ปี และเคยทำการสอนโรงเรียนเอกชนจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแต่เมื่อใด และจำหน่ายออกเมื่อใด
                 สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นแบบคำขอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องแนบแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (มอ. 2) และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด กรณีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้มีสิทธิยื่นคำขอในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเท่านั้น  สำหรับกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
                  มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูอาวุโสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ เมื่อปี พ.ศ. 2509 จนครบ 51 ปี ในปี พ.ศ. 2560 นานัปการ ทรงพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาท เป็นทุนประเดิมแก่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2509 ทรงรับมูลนิธิช่วยครูอาวุโสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโสที่มูลนิธิประกาศเกียรติ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี
                  ในแต่ละปีมีครูอาวุโสที่ได้รับความยากลำบาก สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก แต่มูลนิธิสามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนมูลนิธิได้ที่ บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่บัญชี 059 – 0 – 24478 – 7 พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ – ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร/โทรสาร 0 – 2280 – 4333
                 สามารถดาว์นโหลดแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333 และ 0 2304 9899 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,711