วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

เมื่อ : 2020-12-21 15:01:09 อ่าน : 411

 

 

 

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

“พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2564

  หอประชุมคุรุสภา  และสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

*********************************

วันเสาร์ที่  16  มกราคม  2564

สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

07.00 น.            คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

                            ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชน

     พร้อมกัน ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

07.15 น.                พิธีทำบุญตักบาตรวันครู

                            *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

                                 เดินทางถึงบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

                            *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ร่วมงานตักบาตรพระสงฆ์

หอประชุมคุรุสภา (ภาคเช้า)

07.30 น.           คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖5 พ.ศ. ๒๕๖4

                            ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชน 

                            พร้อมกัน    หอประชุมคุรุสภา

08.00 น.           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมคุรุสภา       

                             *    สักการะพระพฤหัสบดี

                            *    สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

                        พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์

                             *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ)

                             *    เจ้าหน้าที่นำอาราธนาศีล

                             *    พระสงฆ์ให้ศีล

                            *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ถวายเครื่องไทยธรรม

                             *    พระสงฆ์อนุโมทนา และเดินทางกลับ

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

พิธีบูชาบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                            *    เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                            *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดธูปเทียนบูชาปฐมบูรพาจารย์ 

                                 และวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ (ศีรษะครู ๗ องค์) ณ แท่นที่บูชา 

                                 (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ทางไทย)

                             *    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์

                                  (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตระสันนิบาต)

                            *    ครูอาวุโสนอกประจำการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                            *    เลขาธิการคุรุสภา นำครูที่มาร่วมชุมนุม ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที 

                                 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ

                       *   ครูอาวุโสในประจำการ (นายประเสริฐ แสงโป๋) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครู

                           และบุคลากรทางการศึกษา

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบของที่ระลึกแก่

                       *   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                       *   ครูอาวุโสนอกประจำการ

                       *   ครูอาวุโสในประจำการ

09.15 น.          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคุรุสภา

                            รอต้อนรับนายกรัฐมนตรี หน้ามุขหอประชุมคุรุสภา 

09.30 น.           นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมคุรุสภา  

                             *    สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

                             นายกรัฐมนตรีเข้าสู่พิธีการงานวันครู

                            *    สักการะพระรัตนตรัย

                            *    ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          

                            *    สักการะปฐมบูรพาจารย์ ณ แท่นที่บูชา ศีรษะครู 7องค์

                            *    ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์ครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี (พล.อ. อุดม โพพี)

                            *    เชิญครูนายกรัฐมนตรีนั่งประจำบนเวที

                            *    คารวะครูอาวุโส และมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

                        นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี     

                       *   มอบรางวัล จำนวน 2 รางวัล

                          - ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  จำนวน   7   คน   

                           - รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น”  จำนวน   9   คน

                             *   กล่าวคำปราศรัย

                       *   นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคุรุสภาร่วมภ่ายภาพ

                          กับผู้ได้รับรางวัล

                       *   เดินทางกลับ

 

 

- 3

 

หอประชุมคุรุสภา  ( ภาคบ่าย)

๑2.00 – 12.30  น.     คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิขาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู

                                        ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน    หอประชุมคุรุสภา

12.30 – 13.15 น.     การปาฐกถา (การบรรยาย) หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4

                                    เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่”

    โดย   ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

                                    เลขาธิการคุรุสภา มอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐก

13.15 – 15.00 น.          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  เรื่อง  “10 ครู ผู้สร้าง”

                                         ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี

นายธีรพงษ์ มีสัตย์  ครู

นางสาวพรพรรณ วงษ์ทอง นักเรียน

2.   โรงเรียนวิชากร กรุงเทพมหานคร

นางรัดเกล้า อุปสิทธิ์  ครู

เด็กหญิงสุตาภัทร ขัติยาภิรักษ์ นักเรียน

3.   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

นายสมภพ สิมัยนาม  ครู

เด็กหญิงจินต์จุฑา ค้าทันเจริญ  นักเรียน

4.   โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย จังหวัดเชียงใหม่

นางจันทร์แรม ดวงเพชร  ครู

นางสาวมณี เก่งผสานคุณ  นักเรียน

5.   โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี                     

นายณัฐวุฒิ สกุณี  ครู

นายณภัทร ลิมโพธิ์ทอง  นักเรียน

6.   โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต  ครู

นายจักรี แสงสว่าง  นักเรียน

7.   วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

นางสาวรจนา พูลป้อม  ครู

นายจักรกฤษ กลัดเงิน  นักเรียน

8.   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นางพิศชม อินทผดุง  ครู

นางสาวชญาภา ฆ้องจันทร์  นักเรียน

9.   โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร. สุธาทิพย์ ไชยรัตนะ  ครู

เด็กชายการัณยภาส เชื้อกลิ่น  นักเรียน

 

 

 

- 4 -

 

10. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน  ครู

นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ  นักเรียน

ผู้ดำเนินรายการ  นายธาดา เศวตศิลา       ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

                                             บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

15.00 น.                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมคุรุสภา

    *    สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

                                        *    สักการะพระรัตนตรัย

                                        *    ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                *   สักการะปฐมบูรพาจารย์ ณ แท่นที่บูชา (ศีรษะครู ๗ องค์)

                                        *    ชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์ครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                             (.........................................................................)

                                        *    เชิญครูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งประจำบนเวที

                                        *    คารวะครูอาวุโส และมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส

                                    พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และรางวัลของหน่วยงาน

   ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

   *    เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                         *   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

                                             จำนวน 7 รางวัล รวม (133 คน)

                                             - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จำนวน   8   คน

                                             - รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว จำนวน  6  คน

                                              - รางวัลคุรุสภา “ระดับดี” จำนวน  18  คน

                                    - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน  23  คน

                                    - รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จำนวน  61  คน

                                    - รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา จำนวน  5  คน                  

                                    - รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) จำนวน  12  คน

       *   เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                         *   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี ” ระดับประเทศ

                                             จำนวน  14  คน     

       *   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานต่อ

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                         *   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” จำนวน 216 คน

                                        *    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                         *   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี  2564

                                             จำนวน  100  คน

                                         *    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวปราศรัย

                                         *    เดินทางกลับ

 

 

 

 

- 5 -

วันอาทิตย์ที่ 17  มกราคม  2564 

หอประชุมคุรุสภา  (ภาคเช้า)   

07.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียนผู้เข้ารับรางวัล “คุรุสดุดี” และผู้เข้าร่วมงาน

09.00 – 09.30 น.       ผู้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ หอประชุมคุรุสภา  

09.30 – 10.30 น.         การเสวนา เรื่อง “ครูวิถีใหม่ผู้สร้าง (ภาคภาษาอังกฤษ)

                                         ผู้ร่วมเสวนา

1.   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

    นายอดิเรก พิทักษ์  ครู

    เด็กชายชวัลวัฒน์ มาตรคำจันทร์  นักเรียน

2.   โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

    นางสาวภาวิณี สุวรรณประธีป  ครู

    นางสาวอารียา เตียววิไล  นักเรียน

3.   โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

    นางศิริพร ทองจำรูญ  ครู

    นายศิลา พลรักษ์ นักเรียน

ผู้ดำเนินรายการ  นายธาดา เศวตศิลา       ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

                                             บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

10.30 – 12.00 น.         การเสวนา “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่อง ศาสตร์พระราชา”

                                        ผู้ร่วมเสวนา

1.   ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี

2.   นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย

3.   นายเอนก สุขพิงค์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม่

                                        ผู้ดำเนินรายการ      รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี

                                                     คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                

 

หอประชุมคุรุสภา  (ภาคบ่าย)

12.30  - 13.00 น.          ผู้รับรางวัล “คุรุสดุดี” พร้อมกันที่หอประชุมคุรุสภา  

13.00 น.                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เดินทางถึงหอประชุมคุรุสภา

                       พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี 2563  

                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้รับรางวัล ชมวีดิทัศน์คุรุสดุดี

                             เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                           *   มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี 2563 จำนวน 792 คน

                           *   กล่าวคำปราศรัยและเดินทางกลับ

 

***************************

 

 

 

 

- 6 -

หมายเหตุ      1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

       2. การถ่ายทอดสดในงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 - 17  มกราคม 264 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ                           กระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) และ On Line เว็บไซต์ http://sdib.dusit.ac.th                                            ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

               3. รับชมนิทรรศการแสดงผลงานของครูที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2563  ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.              

               4. จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”  

               5. แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ (โทนสีม่วง)

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 512
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 478,132