วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ข่าวประกาศ

แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560

เมื่อ : 2016-12-28 10:00:44 อ่าน : 5676

แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค  ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.     วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
๑.๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๑.๓ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
๑.๔ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
๑.๕ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๒. ประธานในพิ­ธี  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือรองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๓.
สถานที่จัดงานวันครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑  หรือสถานที่ที่มีความพร้อม  ตามแต่จะพิจารณาความเหมาะสม  และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. กำหนดการจัดงานวันครู 
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ หรือพิจารณาเพิ่มวันตามความเหมาะสม
๕. รูปแบบการจัดกิจกรร,

              กิจกรร­มหลัก

๑)        กิจกรรมสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( เช่นเดียวกับส่วนกลาง )

 


๒)        กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งเครื่องทองน้อย และประกอบพิธีพร้อมเพรียงกันทั้งส่วนกลางและ          ส่วนภูมิภาค  ดังนี้                      
- ถวายพวงมาลัยสีขาว  พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
                    
- แสดงความไว้อาลัย  ๘๙  วินาที
                    
- ลงนามถวายความอาลัย
๓)   กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
๔)  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
- พิธีทำบุญตักบาตร
             
- พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
             
- พิธีกล่าวคำปฏิญาณ
             
- พิธีคารวะครูอาวุโส

๕)  กิจกรรมระลึกพระคุณครู โดยการส่งการ์ดอวยพรครูและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง การไปเยี่ยมขอพรครูที่โรงเรียนเก่า เป็นต้น ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร 
๖)
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู  โดยจัดให้มีการมอบรางวัลผลงานระดับเขต  หรือ อำเภอ หรือ สถานศึกษา  แล้วแต่กรณี๗)  กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาชีพและวิชาการ  ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
 

              กิจกรร­มสนับสนุน

๑) กิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพ  ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
๒)     
กิจกรรมการจัดประกวดข้อเขียนวันครู  ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร             
๓)
 กิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  มกราคม ๒๕๖๐  ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ครูภูมิปัญญา  และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน  การเก็บขยะในชุมชน  หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต  เป็นต้น  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม ทั้งนี้ ให้งดกิจกรรม    สันทนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู  สามารถจัดการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ได้โดยพิจารณาตามความเหมาะสม         การจัดเลี้ยง สังสรรค์ให้ทำในอาคารหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเหมาะสมและเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จำเป็นปกติ หรือได้เตรียมการเอาไว้แล้ว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ      เพื่อให้การใช้พื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม

๖.     วิธีดำเนินการ

     ๖.๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยประสานงานแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำหลักการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ฯ ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร    
๖.๒  ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค

๖.๓  ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดงานวันครู
๖.๔  ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐    
๖.๕  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
    
๖.๖ 
ศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ส่งรายงานผลการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ภายใน ๓๐ วัน หลังการจัดกิจกรรมวันครูแล้วเสร็จ  ไปยังกลุ่มยกย่องวิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ เพื่อจัดทำรายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๗.     งบประมาณสนับสนุน

๗.๑  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑     พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ทุกแห่ง รวมจำนวน ๗๗ แห่ง ตามจำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด อำเภอละ ๖,๐๐๐ บาท          (หกพันบาทถ้วน) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามจำนวนอำเภอ อำเภอละ  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๕,๘๗๔,๐๐๐ บาท  (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

๗.๒  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ


ไฟล์เอกสาร
 แนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค 60.pdf 141 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ฉันท์เทิดพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารยแห่งแผ่นดิน-1.pdf 72 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ฉันท์เทิดพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน (สำหรับอ่าน).pdf 229 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 โองการอัญเชิญบุรพาจารย์ 61-2.pdf 59 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์.pdf 69 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 13.คำปฏิญาณตนของครู 2560-1.pdf 185 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 306,032