วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 11 คน

เมื่อ : 2019-12-12 14:11:21 อ่าน : 788
 

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562

ระดับดีเด่น จำนวน 11 คน

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  2562 “ระดับดีเด่น” จำนวน 11 คน และ “ระดับดี” จำนวน 10 คน เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” จำนวน 11 คน ดังนี้ 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น  ได้แก่ นางนันทิยา  ชัยชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านรวมมิตร จังหวัดเชียงราย  2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่  นางสาวตอฮีเราะ ดือเระ โรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี  3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ นายศรายุทธ ชาญนคร โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ จังหวัดชุมพร  5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมดีเด่น  ได้แก่ นายรชตะ ขาวดี  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  จังหวัดนครพนม  6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นางนิสารัตน์ ชัยชีพ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จังหวัดจันทบุรี  7) ครูผู้สอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  ได้แก่ นายบุญญาฤทธิ์ ต๊ะสุ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตาก  8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  ได้แก่ นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)  ได้แก่ นายอดุลย์ อุดมบัว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายพิพิธพัฒน์   ณ น่าน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  จังหวัดพะเยา และ  11) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น  ได้แก่ นายเสกสรร   ศรีแสวง โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thไฟล์เอกสาร
 ok ประกาศผล-ครูผู้สอนดีเด่น-2562.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 510
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 478,130