ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559

เมื่อ : 2016-02-10 10:19:58 อ่าน : 12621

ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามระเบียบของมูลนิธิฯ  ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโส

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายในวันที่ 30 เมษายน  2559  ดังนี้

                 1. ผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                        1.1  เป็นสมาชิกคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  2488  ที่ได้รับสิทธิประโยชน์

อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา  ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.. 2546  ที่จะมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่  30  กันยายน  2559

                        1.2  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

และทำการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา

มาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกัน

ไม่น้อยกว่า 30 ปี

                        1.3  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา  จนถึงอายุ 

60 ปีบริบูรณ์

                        1.4  เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู   

               ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 1.1 - 1.4  เท่านั้น  จึงจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หรือผู้แทนพระองค์  ประมาณเดือนพฤศจิกายน  2560

ส่วนจะเป็นวันใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

                  2. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต้องยื่น

เอกสารประกอบการพิจารณา  รวม 5 รายการ  ดังนี้

                        2.1  แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  (แบบ มอ. 1)       

                        2.2  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  1 รูป

                        2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

                        2.4  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา  หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

                         2.5  สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาชิกคุรุสภาเคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด

โดยใช้ต้นฉบับที่เจ้าหน้าที่บุคลากรรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินทุกหน้า  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 

                                 (1)  รายละเอียดของเจ้าของประวัติ  เช่น  ชื่อ สกุล   วัน เดือน ปี  เกิด  สังกัด  ฯลฯ

                                 (2)  รายการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู  ต้องบันทึกตั้งแต่บรรจุจนถึงปัจจุบัน 

                                  (3)  หน้าความผิดในราชการ  ถ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  ขอให้เจ้าหน้าที่บุคลากร

เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย โดยระบุชื่อ  นามสกุลของเจ้าของประวัติ  ไว้ด้วย

                                 (4)  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเอกชน  จะต้องแนบสำเนาสมุดประวัติการเป็นครูที่บันทึก

สถานที่ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จำหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้ผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้อำนวยการ

โรงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังทำการสอนอยู่  มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจำหน่ายออกเมื่อใด

หมายเหตุ  - การกรอกรายการรายละเอียดต่าง ๆ และการส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 

จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส

                -  ในกรณีเวลาการประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ 30 ปี ถ้าเคยทำการสอนโรงเรียนเอกชน  จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อำนวยการ

กองทะเบียน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี) ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้ออก

หนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแต่เมื่อใด  และจำหน่ายออกเมื่อใด

                  3. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ในการเป็นครูอาวุโส  (ตามข้อ 1.1 1.4)  โดยต้องยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ. 1) พร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา  แนบไปกับแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ. 2)  และเอกสารประกอบ

การพิจารณา  ดังนี้   

                        3.1  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  1 ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป)  ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  1 รูป

                        3.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรในอุปการะ  จำนวน  1 ฉบับ

หมายเหตุ  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกรายละเอียดในแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  (มอ. 2) ดังนี้

                        1) ได้รับเงินเดือนครั้งสุดท้ายเท่าใด        

                        2) เงินบำนาญที่จะได้รับ / รายได้พิเศษต่าง ๆ

                        3) สำหรับโรงเรียนเอกชนต้องกรอกรายละเอียดว่า ได้รับเงินเดือนเท่าใด  โรงเรียนให้สอนต่อหรือไม่

ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพเท่าใด / มีรายได้พิเศษหรือไม่

                        4) ฐานะความเป็นอยู่เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน ที่ดิน  บ้านให้เช่า  ผลประโยชน์อื่น ๆ 

                         5) ภาระหนี้สิน  โดยสรุปรายการเป็นหนี้สินว่ามีเท่าใด  พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา

                        6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรในอุปการะ เช่น  อายุ  การศึกษาของบุตร  การประกอบอาชีพของบุตร

               4.  เฉพาะผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี  2558  แต่ยังมิได้ยื่นคำขอต่อมูลนิธิฯ  มีสิทธิยื่นคำขอได้

อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  30  เมษายน  2559  โดยจะยื่นคำขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และ

ประกาศนียบัตรเท่านั้น

               5.  สถานที่ติดต่อ ขอทราบรายละเอียด และยื่นแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ ตามที่ผู้ขอสังกัดอยู่ ดังนี้

สังกัด

สถานที่ขอรับ  -  ยื่นแบบ

 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    1.1  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

    1.2  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

             ตามอัธยาศัย

    1.3  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

           -  กรุงเทพมหานคร         

           -  ส่วนภูมิภาค

     

 

 

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

  การศึกษาตามอัธยาศัย

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ / ประถมฯ /

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  (แล้วแต่กรณี)

 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

    - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

 

 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

   เขต 1 42 (สังกัดเขตพื้นที่ใดให้ยื่นที่เขตพื้นที่นั้น)

 

 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    - มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

    - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

    - วิทยาลัยชุมชน

 

 

    

 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

6. สถาบันการพลศึกษา

 

 

 สถาบันการพลศึกษา

 

7. สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร

 

 

 สำนักการศึกษา  ถนนลาดหญ้า กทม.

 

8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

 

 ไฟล์เอกสาร
 แบบขอรับเครื่องหมาย(มอ.1).pdf 286 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ประกาศมูลนิธิเรื่องการยื่นแบบคำขอฯปี59.pdf 233 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบขอรับเงิน(มอ.2).pdf 198 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบขอรับเครื่องหมาย(มอ.1)สช.ส่วนกลาง.pdf 262 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 122,130