คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
Surin Teachers Council
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
คุณได้รับการบริการที่ดีจากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
แย่มาก

คุรุสภา

 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อ : 2019-04-29 09:35:53 อ่าน : 94

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ร่วมตอบแบบสอบถามต่อ (ร่าง)แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักการ
          ตามหลักการสากล การประกอบวิชาชีพในทุกสาขาจำเป็นต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการกำกับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาตามมาตรฐานความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ
สำหรับวิชาชีพครูในประเทศไทย เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูจากสภาวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพและดำรงอยู่
ในวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลวิชาชีพครู
          โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กำหนดให้คุรุสภากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ซึ่งการกำหนดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ก่อนออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และเพื่อให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงเห็นสมควรให้มีระบบการทดสอบซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับรับรองคุณภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งดำเนินการโดยมีระบบการบริหารจัดการทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง และยึดมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับปรับปรุงใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์
       เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
     1.1 ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
     1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อาจเป็นผู้ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศก็ได้

ชื่อ : ร่างแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
25 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2562


แสกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผ่าน Smart Phone ได้เลยค่ะ
(ใช้ Line Application แสกนได้นะค่ะ )

 ไฟล์เอกสาร
 ร่าง แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf 452 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,994