ผลสำรวจพบว่าคุรุสภามีความพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล

           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน โดยสำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๘๗ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน 1,247 หน่วยงาน จากผลสำรวจพบว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีความพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภาพรวมร้อยละ 68.17 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด แบ่งตามมิติหลักโดยเรียงตามลำดับ ดังนี้

          มิติที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient infrastructure)  คิดเป็นร้อยละ 98.3

          มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) คิดเป็นร้อยละ 82.5

          มิติที่ 3 บริการภาครัฐ (Public Services) คิดเป็นร้อยละ 75.2

          มิติที่ 4 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) คิดเป็นร้อยละ 43.0

          มิติที่ 5 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) คิดเป็นร้อยละ 42.5

          มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ (Smart Technological Practices) คิดเป็นร้อยละ 24.8

 

          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ตระหนักว่าเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุรุสภาบรรลุเป้าหมายในการให้บริการแก่สมาชิก คือ การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล โดยในปี 2561 ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 1) การจัดทำระบบลดสำเนาเอกสาร โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center  2) พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web Service) เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองผ่าน Linkage Center 3) จัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) โดยเปิดให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบ KSP Bundit  KSP School  และ  Self Service  4) จัดทำ Application เพื่อให้บริการตรวจสอบข้อมูลการประกอบวิชีพทางการศึกษา  5) ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบค่าธรรมเนียม และ 6) ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบครูอาวุโส