คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ปี 2562

เมื่อ : 2018-07-06 19:59:04 อ่าน : 316
 

ด้วยในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”(Princess Maha Chaki Award)        

          รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกในทุก 2 ปี  สำหรับการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 (ประเทศไทย) คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษจะดำเนินการคัดเลือกครู จำนวน 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่จะได้รับ

1.  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัล  จะได้รับรางวัลประกอบด้วย

1.1 เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

1.2 เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน

1.3 โล่ประกาศเกียรติคุณ

1.4 เงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ

2.  รางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลประกอบด้วย

2.1 เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

2.2 เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน

2.3 เกียรติบัตร

3.  รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 รางวัล จะได้รับรางวัลประกอบด้วย

3.1 เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

3.2 เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน

3.3 เกียรติบัตร

4.  รางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 145 รางวัล จะได้รับรางวัลประกอบด้วย

4.1 เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน

4.2 เกียรติบัตร

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 เป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ3 – 18 ปี)

3.  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

4.  ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล

5.  ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

 

การเสนอชื่อครู

          ผู้ที่สามารถเสนอชื่อครู ดังนี้

1.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สรรหา

2.  สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้เป็นผู้สรรหา

3.  ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า ซึ่งอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี

สามารถยื่นเสนอรายชื่อครูด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อครู หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษไฟล์เอกสาร
 แบบเสนอชื่อโดยลูกศิษย์.docx 135 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ประกาศหลักเกณฑ์.pdf 130 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบเสนอชื่อโดยสถานศึกษา องค์กร.docx 136 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,208