คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
พิมพ์แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
พิมพ์แบบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ใบแทน
KSP E-Service
คู่มือ KSP E-Service
KSP School
คู่มือ KSP School
KSP Bundit
สถาบัน/หลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรอง
วารสารวิทยาจารย์
หอสมุดคุรุสภา
วันครู
KSP Infographics
ติดต่อคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ
สถาบันคุรุพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
คุรุสภารับเรื่องร้องเรียน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาลงนามความร่วมมือ 7 สถาบันอุดมศึกษา จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”

เมื่อ : 2019-04-26 15:27:56 อ่าน : 70

                   คุรุสภาลงนามความร่วมมือ 7 สถาบันอุดมศึกษา จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”

                   ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ    คุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

                              

                    ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2  โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาครูเกี่ยวกับการผลิต   หนังสั้นให้มีคุณภาพ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาครู ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพและเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่นิสิต นักศึกษาครู อันจะนำไปสู่กระบวนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพที่มีคุณภาพ  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาครู

                   จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิตนักศึกษาทั่วไป ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจะมีการประกวดผลงานหนังสั้นรอบสุดท้าย ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex กรุงเทพมหานคร ในวันที่  1 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

                   สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ทีมละไม่เกิน 10 คน(สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

                    เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ http://bit.ly/kspshortfilmformonline ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

                   ประเภทรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาทรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเกณฑ์คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อเรื่อง/บท ความน่าสนใจ วิธีนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ

 

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ และ Facebook Fanpage : khurusaphaofficial และ khrudee360dofficial (เพจครูดี 360 องศา) 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 38,683