คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
พิมพ์แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
พิมพ์แบบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ใบแทน
KSP E-Service
คู่มือ KSP E-Service
KSP School
คู่มือ KSP School
KSP Bundit
สถาบัน/หลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรอง
วารสารวิทยาจารย์
หอสมุดคุรุสภา
วันครู
KSP Infographics
ติดต่อคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ
สถาบันคุรุพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
คุรุสภารับเรื่องร้องเรียน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดให้บริการ “หอสมุดคุรุสภา” (KHURUSAPHA e-Library)ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

เมื่อ : 2019-04-04 08:33:02 อ่าน : 114
                              

               ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library) เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงคลังปัญญา วิชาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมงาน ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

              ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การเปิดให้บริการหอสมุดคุรุสภาในครั้งนี้  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดเป็นวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  ทรงเป็นครู และทรงเป็นผู้มีความสนพระทัยและส่งเสริมงานการพัฒนาห้องสมุด

               หอสมุดคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา เน้นการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา

               สำหรับพื้นที่พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วน จาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นห้องสมุด (e-Library) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบเดิม โดยให้บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สร้างฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia) และฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB มาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ จัดทำระบบ Guru Search เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดอื่นๆ โดยระบบที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้เข้าถึงการบริการหอสมุดคุรุสภาดิจิตอลผ่านทางhttp://site.ksp.or.th/home.php?site=library  และส่วนที่เป็นห้องบริการการอ่าน (Coffee Lounge) พื้นที่ส่วนนี้เน้นการให้บริการพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และการนั่งพักผ่อนของผู้เข้ามาใช้บริการ สำหรับ ส่วนที่ 3 เป็นห้องพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นสถานที่จัดเก็บ รวบรวม จัดแสดงสิ่งของที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ แสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ที่ได้รับการยกย่อง และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งจะเปิดให้บริการในโอกาสต่อไป 

              หอสมุดคุรุสภา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

              หอสมุดคุรุสภา มีประวัติความเป็นมายาวนาน ควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ.109) มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ ในระยะแรกเริ่มนั้นเรียกว่า ห้องสมุด และห้องอ่านหนังสือ อยู่ในศาลาว่าการกรมศึกษาธิการ ประกอบกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี ได้ออกมาเป็นกฏที่ 2 ของระเบียบกรมการศึกษา ให้มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้สรรพวิทยาการ และเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ ห้องสมุดคุรุสภาจึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แรกเริ่ม ห้องสมุดคุรุสภาคือห้องอ่านหนังสือในสามัคยาจารย์สมาคม ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 ถือเป็นต้นกำเนิดของสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่ชุมนุมของครู อาจารย์ สำหรับปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ต่อมา พ.ศ. 2507 ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ตึกหอสมุดคุรุสภา (ปัจจุบันคือ อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1)  และเปลี่ยนจากเรียกห้องสมุดเป็นหอสมุดคุรุสภา โดยหอสมุดคุรุสภาที่ให้บริการในขณะนั้นมีมีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้านวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ 2 องค์กร หอสมุดคุรุสภาก็ยังคงเป็นภารกิจงานของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

               หอสมุดคุรุสภาได้พัฒนาตามลำดับ มีการนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice for Window) ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้มีระบบมากขึ้น ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงหอสมุดคุรุสภาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-library) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกทุกที่ และทุกเวลา และ พ.ศ. 2555 ได้ย้ายหอสมุดคุรุสภาจากตึกหอสมุดคุรุสภา ไปยังพื้นที่บริเวณ ชั้น 2 หอประชุมคุรุสภา ก็คือ ณ สถานที่ปัจจุบัน 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 106
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 38,680