คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ : 2018-03-28 10:28:49 อ่าน : 140
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 3 หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand4.0 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Web Service เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ลดความซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอบคุณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีระบบงานสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ซึ่งผู้ใช้งานระบบจะต้องบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา หากข้อมูลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานระบบแก้ไขวันที่หมดอายุของใบอนุญาตฯ การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Web Service เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลบุคลากรศึกษาในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดังกล่าว เพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริง 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,107