คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นและจัดประชุม 4 ภาค เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อ : 2018-03-26 15:44:28 อ่าน : 110
 คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “ถ้าจะคัดกรองคนเป็นครู ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะความเป็นครู และความรู้ความสามารถที่แท้จริง จะมีวิธีการคัดกรองอย่างไร” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 จึงขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  คณบดี อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนิสิต/นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถามตามประเภทผ่านทาง Google ฟอร์ม ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

นอกจากนี้ คุรุสภายังดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยกำหนดจัดประชุมใน 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประมวลความคิดทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำ  (ร่าง) แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. (3) ที่กำหนดให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง อีกทั้งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเสนอให้มีระบบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพการผลิตครูในสถาบันผลิตครู ทั้งด้านคุณลักษณะ คุณสมบัติ และค่านิยมทางวิชาชีพ การหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของคุรุสภา ด้านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกลไกการพัฒนาระบบการผลิตครู  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพในกระบวนการผลิตครู  คุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรองต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อยืนยันคุณภาพของบัณฑิตว่ามีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด และเป็นการกระตุ้นกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูระดับสากล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยศึกษาแนวทางการดำเนินการสอบรับใบอนุญาตของวิชาชีพชั้นสูงต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร และสถาปนิก เพื่อดูรูปแบบและศึกษาเปรียบเทียบ  รวมทั้ง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา การวัดประเมินผลการศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบที่อิงหลักวิชา และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพจนได้ (ร่าง) แนวทางการทดสอบ แต่ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนวคิดการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการทดสอบฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของตน

ผู้สนใจสามารถร่วมตอบแบบสอบถาม

ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โทร. 0 2280 0048 หรือทางอีเมล์ ksp.psdunit@gmail.com

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,102