คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
สถาบันผลิตครูให้คุรุสภาให้การรับรอง
KSP Bundit
KSP Self Service
KSP School
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1

เมื่อ : 2021-04-08 14:16:52 อ่าน : 59

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) รวมจำนวน 90 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ถือเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพได้

          คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นประธานหรืออนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพมาก่อน และ 5) ต้องได้รับความยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3) เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และ 4) เป็นผู้ที่กระทำความผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือกระทำผิดวินัย แม้เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่ได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม

          เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำเนา กพ.7 (ทุกหน้า) หรือกรณีสังกัดเอกชนหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน และหนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครผ่านทาง http://bit.ly/recruit-ethics-ksp ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ หรือฟ้องร้องใดๆ

          สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสารการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในการเดินทาง โดยเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมได้

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการ ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

          สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2282 3154

อ่านประกาศ คลิกที่นี่

สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 49,565