คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อ : 2019-10-02 10:47:13 อ่าน : 8


          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          รับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 39,239 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้

 

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 35,487 ราย
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2,851 ราย
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 401 ราย
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 500 ราย

          รับทราบการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 32,761 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้

 

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 27,548 ราย
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4,489 ราย
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 393 ราย
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 331 ราย

          รับทราบผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,725 หลักสูตร และการส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของครู ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

          4. ให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

          4.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          4.2 ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก๒ แบบวิชาชีพครู และแผน ข แบบวิชาชีพครู ของวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          4.3 ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ของวิทยาลัยนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          4.4 ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 สำหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่อง แนวทางการทำงานของคุรุสภาในอนาคต โดยเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพราะถือว่าเป็นต้นน้ำในการผลิตครู และจะต้องสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนาครู ฐานข้อมูลของครู และนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วภายใน 1 ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือ เรื่อง ครูที่ขาดแคลนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะได้วางแผนในอนาคต และการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนต่าง ๆ และงบประมาณที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,008