คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ

เมื่อ : 2019-09-05 14:46:56 อ่าน : 19

          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเนื่องในโอกาสประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เป็นปีที่ 1 ดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ให้มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน และทั่วถึงยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ของการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

          การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทั้งในมิติด้านวิชาการและด้านงบประมาณ โดยความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) การสร้างและค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีของ PLC 3) การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 4) การกำกัด ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอบทเรียนความสำเร็จของเครือข่ายฯ ที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC และ 6) จัดหาช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ในปี 2562 มีเครือข่ายฯ ให้ความสนใจเสนอโครงการมาขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ จำนวน 258 เครือข่าย ซึ่งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 7 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หนังสือ 4) คุณลักษณะผู้เรียน 5) สมรรถนะผู้เรียน 6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 7) บทบาทผู้นำทางการศึกษา มีเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และได้จัดพิธีลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 102 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 46 เครือข่าย ระดับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 49 เครือข่าย ระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จำนวน 3 เครือข่าย และระดับพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 เครือข่าย โดยเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เครือข่าย เป็นโครงการ Thailand School Improvement Program (TSIP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก และมีมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เป็นผู้บริหารโครงการ ฯ เครือข่ายทั้ง 4 เครือข่าย เป็นเครือข่ายที่มีความสามารถในการขยายผลการดำเนินการภายในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีบุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มแข็ง 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,011