คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณายกร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. …

เมื่อ : 2019-08-09 10:58:07 อ่าน : 22


          คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้พิจารณายกร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. … โดยมีหลักการในการพิจารณา คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

 1. การกำหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร 4 ปี ต้องมีการกำหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเน้นการสื่อสารไปถึงสถาบันอุดมศึกษาว่าจุดยืนของคุรุสภาต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู ฐานสมรรถนะ โดยเน้นกระบวนการร่วมพัฒนาไปกับสถาบันอุดมศึกษา
 2. การรับรองปริญญาของคุรุสภา เดิมมีการพิจารณาโดยยึดมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ให้ตัดคำว่า “มาตรฐาน” ออก เนื่องจากจะทำให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามที่คุรุสภากำหนดอย่างเป็นแบบแผนเดียวกัน ขาดความแตกต่างในแต่ละหลักสูตร
 3. การรับรองปริญญาของคุรุสภา ควรเน้นการประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็น “Competency Based” โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้กับสถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการติดตามการดำเนินงาน
 4. การรับรองปริญญาต้องให้ความสำคัญกับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการในการรับรอง การรายงานของหน่วยผลิต และกระบวนการติดตามประเมิน และจะต้องเป็นการรับรองโดยขอให้สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้น
 5. เกณฑ์การรับรองปริญญาไม่ควรลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากแนวปฏิบัติอาจมีความล้าสมัย และทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
 6. การรับรองปริญญาของคุรุสภา ควรลดการประเมินในเรื่องของเอกสารและพัฒนาให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เคยดำเนินการมา เนื่องจากคุณภาพบัณฑิตครูที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม ดังนั้น เกณฑ์การรับรองปริญญา ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เกณฑ์ที่เป็นโครงสร้างมาตรฐานบังคับเพื่อให้เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภค และเกณฑ์ที่กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน
 7. ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน มีการปลูกฝังผู้เรียนให้ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์
 8. การรับรองปริญญาไม่ควรเป็นรูปแบบการตรวจสอบตามรายการที่กำหนด แต่ตรวจสอบจากสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการว่าสามารถตอบโจทย์ที่คุรุสภากำหนด เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีจุดเด่นของตัวเองในการผลิตบัณฑิต
 9. การรับรองปริญญา ต้องไม่ซ้ำซ้อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา
 10. การรับรองปริญญาให้เน้นสิ่งที่เป็น KSF (Key Success Factor) หรือ Critical point เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เกิดการพัฒนา และส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่ประเมินและติดตาม
 11. การดำเนินงานรับรองปริญญาทางการศึกษา ยึดหลักการในการทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง ดังนั้น จึงต้องมีการรับรองปริญญาตามหลักกฎหมายดังกล่าว และผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง 2) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เดิม ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เดิม 4) กำหนดเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญ 5) แก้ปัญหาการดำเนินงานเดิม และ 6) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 12. การดำเนินงานรับรองปริญญาควรให้ความสำคัญกับกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิต/นักศึกษาได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับการออกไปปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต

          ทั้งนี้ การพิจารณายกร่างประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. … อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและมติของคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติต่อไป 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 34,794