คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อ : 2019-05-08 11:32:29 อ่าน : 98

          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับกรณีมีผู้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับขอบเขตและความหมาย มาตรา 44 (ก) (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีคุณสมบัติผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด”

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ ไม่ได้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องตีความ เพราะเป็นหลักสูตร 5 ปี ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์เป็นฝึกประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปี อาจกำหนดเป็นฝึกสอน 1 เทอม และไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยวางแผนกิจกรรมเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมระยะเวลาจำนวนชั่วโมงให้ครบตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กำหนด จำนวน 12 หน่วยกิต ซึ่งเป็นอำนาจของคุรุสภาตามกฎหมาย และหลังจากนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อรับรองหลักสูตร 4 ปี จะกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าวสรุปคือไม่มีประเด็นที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ เพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 32,282