คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับ 2 องค์กร

เมื่อ : 2019-05-08 09:26:18 อ่าน : 49


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลังของครู และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เป็นแนวคิดสำคัญที่คุรุสภาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกิดการรวมพลังของคนในวิชาชีพเดียวกัน แบ่งปันความคิด ความรู้ ทักษะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพ

          สำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ PLC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ PLC ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง และร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ PLC

          ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นพันธสัญญาที่ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของสังคม และนานาชาติ

          คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันทางการศึกษาในการร่วมกันยกระดับคุณภาพของการ จัดการศึกษาด้วยการกระจายทรัพยากรด้านการศึกษาสู่โรงเรียนที่ต้องการ การพัฒนาครูเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันต่อโลกาภิวัฒน์ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีหลายภาคส่วน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักการศึกษาไทยโดยเฉพาะครูผู้ปฏิบัติสามารถสร้างองค์ความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกับนักวิชาการด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในการร่วมถอดบทเรียนด้านการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนำมาสู่งานวิจัยที่สามารถ ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนได้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาของประเทศ และเชฟรอนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการฯ ได้รับโอกาสในการร่วมมือกับคุรุสภาในการร่วมเสาะหา ให้ทุนสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เฉกช่นเดียวกับภาคเอกชนที่มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ชื่อว่า Community of Practices

          คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า มูลนิธิคีนัน แห่งเอเซีย ตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย มูลนิธิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ การออกแบบโครงการฯ จึงได้นำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาโดย สถาบัน Smithsonian สหรัฐอเมริกา และหลักสูตร ด้านคณิตศาสตร์ของสำนักพิมพ์ Tokyo Shoseki ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการจัดอุปกรณ์การเรียนรู้ มาช่วยเสริมให้ครูได้นำไปปรับใช้ จนในขณะนี้ โครงการฯ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงเรียนกว่า 650 โรงเรียนทั่วประเทศ และสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Communities – PLC) มากกว่า 100 เครือข่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักการศึกษากันว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในบริบทที่นักเรียนมีความพร้อมแตกต่างกันควรเป็นอย่างไร ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่สถานศึกษามุ่งจัดการศึกษาที่คาดหวังความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่วัดผลได้ของนักเรียนเป็นสำคัญการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของคุรุสภาและโครงการฯ จะช่วยทำให้ การพัฒนาต้นแบบ PLC มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นแบบอย่างให้กับครูทั่วประเทศ และพัฒนาสู่งานวิจัยได้ต่อไป 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 67
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 32,253