คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลสำรวจพบว่าคุรุสภามีความพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล

เมื่อ : 2019-02-08 13:48:35 อ่าน : 44


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการดำเนินการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน โดยสำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๘๗ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด จำนวน 1,247 หน่วยงาน จากผลสำรวจพบว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีความพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภาพรวมร้อยละ 68.17 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด แบ่งตามมิติหลักโดยเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • มิติที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient infrastructure) คิดเป็นร้อยละ 98.3
 • มิติที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) คิดเป็นร้อยละ 82.5
 • มิติที่ 3 บริการภาครัฐ (Public Services) คิดเป็นร้อยละ 75.2
 • มิติที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) คิดเป็นร้อยละ 43.0
 • มิติที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) คิดเป็นร้อยละ 42.5
 • มิติที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ (Smart Technological Practices) คิดเป็นร้อยละ 24.8

          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ตระหนักว่าเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุรุสภาบรรลุเป้าหมายในการให้บริการแก่สมาชิก คือ การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล โดยในปี 2561 ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 1) การจัดทำระบบลดสำเนาเอกสาร โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center 2) พัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web Service) เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองผ่าน Linkage Center 3) จัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยเปิดให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบ KSP Bundit KSP School และ Self Service 4) จัดทำ Application เพื่อให้บริการตรวจสอบข้อมูลการประกอบวิชีพทางการศึกษา 5) ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบค่าธรรมเนียม และ 6) ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบครูอาวุโส 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,900