คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม 2561

เมื่อ : 2018-11-07 09:38:11 อ่าน : 221

          เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๑ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การขยายเวลาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ครู ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ๓) ผู้บริหารการศึกษา และ ๔) ศึกษานิเทศก์ ของผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา และสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ บังคับใช้ เพื่อเป็นการปลดล๊อคจากกรณีผู้มาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้สามารถใช้วุฒิดังกล่าวมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้

          ด้าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่…) พ.ศ… โดยได้มีการแก้ไขความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบวุฒิทางด้านการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต้องมาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา คือ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม 2561 จากกรณีดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบกับผู้ที่จบวุฒิทางการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม 2556 ทำให้ไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2561 ในครั้งนี้ ได้มีมติให้สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้โดยไม่จำกัดเวลา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิทางการศึกษา ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม 2561 ก็สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งจะมีการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเษกษาต่อไป 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,757