คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์
KURUSAPHA PHETCHABUN
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (29-10-2018)
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ตวรจสอบก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู!!!!

เมื่อ : 2018-05-23 14:03:03 อ่าน : 388
 

 

ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ช่องทางการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการ เทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี จนครบทั้ง 9 มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และเมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สามารถนำหลักฐานการประเมิน ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

 

เนื่องจากในปี 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน และใบบทเฉพาะกาล ข้อ 17 วรรคสอง ได้กำหนดให้ผู้มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญารีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

ดังนั้น  ผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์สอนครบ 1 ปี ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

////  แหล่งที่มา  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1450&tid=

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,095