คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์
KURUSAPHA PHETCHABUN
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (29-10-2018)
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคุรุสภา มอบแนวทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อ : 2020-07-16 11:38:12 อ่าน : 10

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา มอบแนวทางการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา สรุปได้ดังนี้

          1. การบริการที่มีความสุข โดยเริ่มจากการทำตนเองให้มีความสุข การทำงานที่มีความสุข ช่วยกันสร้างองค์กรให้มีความสุข มีการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข มีความพึงพอใจในการบริการ

          2. การลดขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

          3. การปรับแก้กฎระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการทำงานที่คล่องตัว มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง

          4. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

          5. การสร้างพันธมิตรในการทำงาน และการบูรณาการร่วมกันกับเครือข่าย และหน่วยงานทางการศึกษา

          6. การทำงานตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรา 8 วัตถุประสงค์ และมาตรา 9 อำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

          7. การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ ให้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคุรุสภาเป็นหลัก รวมถึงระเบียบข้อบังคับของคุรุสภา มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ

          8. สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติงานสามารถเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรศึกษาได้

          9. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภายุค New Normal 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,182