งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
kspphayao
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

เมื่อ : 2019-03-22 09:19:51 อ่าน : 3150
 คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๑. เงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สามารถขอคืนได้ หมายถึง

                   เงินค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง  การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมไว้ ระหว่าง วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘  เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ (ตามประกาศที่แนบ)

 

               ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘  หมายถึง ครู หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖  และดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ (กรณีที่เป็นศึกษานิเทศก์ จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 

 ๒. วัตถุประสงค์ของการประกาศให้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

                  เนื่องจาก สำนักงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขการได้รับเงินคืนดังกล่าวมาขอคืนเงินตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผ่านทางส่วนราชการต้นสังกัดที่แจ้งให้สถานศึกษาขอรับเงินคืนให้แก่ครูที่อยู่ในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชนในขณะนั้นอย่างแพร่หลาย และมีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว จำนวน ๓๑๙,๓๐๖ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๘ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด จำนวน ๓๒๖,๑๒๖ ราย ยังคงเหลือผู้ที่ยังมิได้ขอคืนจำนวน ๖,๘๒๐ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒  ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการให้ยื่นคำขอคืนเงินมากว่า ๑๐ ปี แล้ว สำนักงานมีความห่วงใยว่าผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขสามารถขอคืนเงินได้หากยังมีความประสงค์จะขอรับเงินคืนก็ให้สามารถยื่นคำขอคืนเงินได้อีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

 ๓. เอกสารหลักฐาน ในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

                   ๑) แบบคำขอคืนเงิน

                   ๒) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

                   ๓) สำเนาหน้าปกสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น ที่ระบุชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี  ผู้ขอรับเงินคืน

                   ๔) ใบสำคัญรับเงินของคุรุสภา ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อได้ส่งเงินคืนให้สมาชิกแล้ว

               สมาชิกสามารถตรวจสอบการชำระเงิน ได้จากเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำอยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Call Center หมายเลยเลข ๐๒  ๓๐๔ ๙๘๙๙ ว่าได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมไว้ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ หรือไม่ แต่การขอคืนเงินต้องมีเอกสารตามที่กำหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติเบิกเงินคืนให้สมาชิก

 

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,626