คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อ : 2018-03-28 15:43:47 อ่าน : 54
คุรุสภาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา”
 
          คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มี ความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง  “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา
          คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
          1) มีสัญชาติไทย   
          2) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และ
          3) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาตามที่กำหนด
          คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท โดยต้องมีปริญญาทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง และ
          2) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาชีพครู มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีประสบการณ์การบริหารที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาและวิชาชีพครู
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
          1) ใบสมัครและแบบแสดงประวัติและผลงานตามแบบแนบท้ายประกาศรับสมัคร ไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 5 ชุด 
          2) เอกสารแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปคุรุสภาด้านใดด้านหนึ่ง ดังที่ระบุไว้ในประกาศฯ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ จำนวน 5 ชุด
          3) เอกสารแสดงผลงาน ไม่เกิน  3 หน้ากระดาษ จำนวน 5 ชุด
          4) หนังสือรับรองของบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน 
          5) สำเนาปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษา  และ
          6) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน
         
          วิธีการสรรหา มีคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ชุด ดำเนินการดังนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1 พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสม แล้วจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน ไม่เกิน 10 คน จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2 พิจารณาคัดกรองจากความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ผ่านการพิจารณา โดยการสัมภาษณ์และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แล้วเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จำนวนไม่เกิน 2 คน พร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาเป็นข้าราชการ จะต้องลาออกจากราชการก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรคุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (ถือวันตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 27 เมษายน 2561) หรือทาง e-mail : niramolnath@ksp.or.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 24.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ             
 
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729


ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-สรรหาเลขาธิการคุรุสภา.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,252