คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
download_form
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ประจำปี 2561

เมื่อ : 2018-06-25 10:54:41 อ่าน : 180
 คุรุสภาสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

จารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว”  ประจำปี 2561

         คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครูในประจำการและครูนอกประจำการ รวมจำนวน 6 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย กว ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ปฏิบัติตนดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการศึกษาของชาติ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ ครูในประจำการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือเป็นอาจารย์ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนครูนอกประจำการหรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส อาทิ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จัดทำสื่อการเรียนการ รวมทั้ง มีผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

วิธีการคัดเลือก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานสมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด โดยเสนอรายชื่อ พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงานของครู แผนการจัดการเรียนรู้หรือเค้าโครงการสอน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน 4 เล่ม ขนาด A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี และสื่อการสอนมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2561 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก หากผู้ประสงค์จะคัดค้านผู้ได้รับคัดเลือกให้ยื่นคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อไฟล์เอกสาร
 ประกาศการคัดเลือก รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2561.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แบบขอรับรางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2561.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,077