คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ระบบ KSP self service
ระบบ KSP school
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

ภาพกิจกรรม

75 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”

เมื่อ : 2020-04-27 12:21:26 อ่าน : 145
 

75 ปี  การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 75 ปี วันที่ มีนาคม 2563 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการผลิต การคัดกรอง การใช้และการพัฒนาครู มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          และ เวลา 09.50 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน 25 ปี เพื่อเป็นการยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนสำนักงานมาเป็นอย่างดี อีกทั้ง เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กรตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันถือเป็นภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง การปฏิบัติตามภารกิจ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ นำไปสู่การดำเนินการออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรองความรู้และความชำนาญ การพัฒนาและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนถึงการกำกับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          คุรุสภาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยึดถือประโยชน์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและการดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิด แก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในปีที่ 75 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เน้นหลักการทำงานโดย มุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย ที่จะเป็นหลักประกันแก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ นโยบายปฏิรูปการศึกษา เพราะ “ครู” เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

          คุรุสภาจะมุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการบริการ เพิ่มระบบบริการทางแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกผ่านทางสมาร์ทโฟน และจัดทำคลังข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Big Data) ที่เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน  เพื่อร่วมแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาวิขาชีพทางการศึกษา ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

    

    

    

     
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,924