คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร

เมื่อ : 2018-05-01 14:13:52 อ่าน : 987
 คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๕ แห่ง ๓๕ หลักสูตร เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต ๒. คุการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๕ แห่ง ๓๕ หลักสูตร เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน) 
          3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 
          4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน) 
          5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน) 
          6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน) 
          7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน)      
          8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน) 
          9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน) 
          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 
          11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน) 
          12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 
          13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 
          14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)  
          15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน) 
          16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน) 
          17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) 
          18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน)  
          19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) 
          20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน)
          21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) 
          22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)                   
          23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) 
          24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)                
          25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 
          26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)       
          27. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน) 
          28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน) 
          29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (120 คน) 
          30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) 
          31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 
          32. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน) 
          33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) 
          34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ 
          35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

 


 
 
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู2561

246 KB 16600 1 พฤษภาคม 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันก าหนด ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ ที่ได้รับอนุญำต (คน) ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๐ ๕ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๐ ๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐ ๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๘๐ ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ ที่ได้รับอนุญำต (คน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๐ ๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕๐ ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐ ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๒๕ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ๑๒๐ ๒๖ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๐ ๒๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๕๐ ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ ที่ได้รับอนุญำต (คน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๘ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๐ ๒๙ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๐ ๓๐ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๓๑ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๓๒ วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ ๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๐ ๓๔ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐ ๓๕ วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐ณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันก าหนด


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,288