คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มีนาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อ : 2018-04-09 13:49:31 อ่าน : 83
 ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
    

                          คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติให้การรับรองผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ของหน่วยฝึกอบรม จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

                  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 4 หลักสูตร 
                          1.1 หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 2 (จำนวน 37 คน)
                          1.2 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 2 (จำนวน 39 คน)
                          1.3 หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 3 (จำนวน 43 คน)
                          1.4 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 140 คน)

                  2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 2 หลักสูตร
                          2.1 หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 14 คน)
                          2.2 หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 1 (จำนวน 14 คน)

                  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 หลักสูตร 
                          3.1 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1 (จำนวน 14 คน)

                  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 3 หลักสูตร
                          4.1 หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 2 (จำนวน 17 คน)
                          4.2 หลักสูตรที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 1 (จำนวน 19 คน)
                          4.3 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 46 คน)

                  5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 หลักสูตร
                          5.1 หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 40 คน)
                          5.2 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 34 คน)

                  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 2 หลักสูตร
                          6.1 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1 (จำนวน 88 คน)
                          6.2 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 98 คน)

                  7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 3 หลักสูตร
                          7.1 หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 (จำนวน 34 คน)
                          7.2 หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 1 (จำนวน 26 คน)
                          7.3 หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 (จำนวน 39 คน)

                  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1 หลักสูตร
                          8.1 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1 (จำนวน 10 คน)

                  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 หลักสูตร
                          9.1 หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 (จำนวน 2 คน)

                  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลักสูตร
                          10.1 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 38 คน)

                  11. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 หลักสูตร
                          11.1 หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 2 คน)
                          11.2 หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 61 คน)

                   12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลักสูตร
                          12.1 หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 1 (จำนวน 8 คน)
                          12.2 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 1 (จำนวน 27 คน)
       ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมหน้าที่มีรายชื่อของท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ ในกรณีที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยไม่ต้องขอรับวุฒิบัตร ผ่านการรับรองความรู้โดยการฝึกอบรมจากคุรุสภา


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,117