คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อ : 2020-01-07 13:35:22 อ่าน : 104
 

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูดีนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการเสนอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานละ 1 คน จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด นั้น

                   บัดนี้ หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูดีนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อ       ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช” ประจำปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้

1.      นางสาวจรรยา จำนงบุตร      ครูโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

2.      นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง     ครูโรงเรียนวัดกะเปียด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

3.      นางบุษบา เมืองชู               ครูโรงเรียนวัดหน้าสตน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

4.      นางขนิษฐา พุดทอง            ครูโรงเรียนวัดจอมทอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

5.      นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

6.      นายทนงศักดิ์ คงศรีลังก์        ครูวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.      นายวิรัช หาญกล้า              ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.      นางเฉลิมลักษณ์  เต็มภาชนะ  ครู กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

9.      นางสาวบุญเรือน จันทร์แก้ว   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

10. นางมยุรา มณีวงศ์              ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศฯ ให้ยื่นคำคัดค้านมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 29,668