คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

เมื่อ : 2018-09-19 13:23:23 อ่าน : 439
 

 คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมถึงเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู

รางวัลมี 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 44,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวด หมายถึง ข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูของตนเอง ซึ่งมิใช่เรียงความ หรือบทความ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การใช้ถ้อยคำสละสลวย การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาไทย เนื้อหาสาระแสดงข้อเท็จจริงได้ชัดเจน การสร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่ศิษย์มีต่อครู ทั้งนี้ ข้อเขียนที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

          ผู้ที่สนใจส่งข้อเขียนเข้าประกวด จะต้องกำหนดชื่อข้อเขียนและเขียนด้วยลายมือบรรจงเท่านั้น มีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4  โดยส่งได้ไม่เกิน 1 สำนวน โดยระบุชื่อ - นามสกุล อายุ การศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์  ด้านหลังข้อเขียน   ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีผู้ส่งข้อเขียนฯ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องมีครู อาจารย์ หรือผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และ/หรือเคยตีพิมพ์มาก่อนสามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ.ศ. 2562” ได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาว์นโหลดใบสมัคร ได้ที่ www.ksp.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

 
 
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ 2562.pdf

95 KB 42 18 กันยายน 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบรับสมัครประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ พ.ศ. 2562.pdf

85 KB 40 18 กันยายน 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,710