ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ขั้นตอนการดำเนินขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อ : 2013-05-03 16:01:36 อ่าน : 254859

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้ ดังนี้


ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถดำเนินยื่นคำขอ ได้ ๓ วิธี
 
๑) ด้วยตนเอง
 
(๑) ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา
                     เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
(๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
 
๒) ผ่านทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 
๓) การยื่นทาง Internet โดยการ Upload ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ www.ksp.or.th (เฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา)

 
ขั้นตอนที่ ๒  การตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่เจ้าหน้าที่คุรุสภาเรียบร้อย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอโดยพิจารณาตามข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง

 
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียม  
โดยผู้ยื่นคำขอสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๒๐๐ บาท  ผ่านทางธนาคารกรุงไทย  หรือผ่านระบบไปรษณีย์  Pay at Post รหัส ๓๗๘

 
ขั้นตอนที่ ๔  บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีที่ตรวจสอบแบบคำขอ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด ให้เจ้าหน้าที่คุรุสภาบันทึกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอลงในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
ขั้นตอนที่ ๕  ตรวจทานคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานให้เกิดความถูกต้องอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร
             คุณสมบัติหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ส่งเอกสารกลับไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ  เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
             หรือประสานผู้ยื่นแบบคำขอต่อไป 
๒) ดึงข้อมูลของผู้ยื่นคำขอเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ยื่นขอต่ออายุแยกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบ
             วิชาชีพทางการศึกษา
๓) จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุแยกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
        ขั้นตอนที่ ๖  นำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ ๗ นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา
 
  ขั้นตอนที่ ๘ เมื่อคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ  เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบคุณสมบัติของคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจาณาอนุมัติ และคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบตามลำดับ
ขั้นตอนที่ ๙ จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดส่งใบอนุญาต โดยดำเนินการ ดังนี้
 
๑)  เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดพิมพ์ใบอนุญาต
              ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแบบใบประกาศ  และบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาพร้อมจัดส่งให้แก่ผู้ยื่นคำขอ
              ทางไปรษณีย์
๒)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 
 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 693
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,552,596