ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ข้อแนะนำ

เมื่อ : 2013-05-03 11:40:18 อ่าน : 40383

 

๑) ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ครูอัตราจ้าง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย พนักงานครูเทศบาล ครูคศ.๑ ครูคศ.๒ ครูคศ.๓ เป็นต้น 
๒) ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มิได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น นักวิชาการศึกษา นิติกร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น ๓) ผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็นประเภทได้ตามตาราง ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพครู

ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู

ตำแหน่ง

สังกัด

ตำแหน่ง

ครูอัตรา จ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.)

ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง บรรณารักษ์ครูผู้ดูแลเด็ก สารวัตรนักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่สันทนาการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักบริหารการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้ากองการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา บุคคลทั่วไป

 

 

พนักงานราชการ (ครู)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

พนักงานจ้าง (ครู)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล

ครูเอกชน 
ข้าราชการครู
ครูผู้ช่วย 
ครูระดับ คศ.๑ ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (ต้องใช้คู่คับข้อ 2.)

1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (ต้องใช้คู่คับข้อ 2.)

2. แบบแสดงคุณสมบัติ คส.02.20 (ต้องใช้คู่คับข้อ 1.)

2. แบบแสดงคุณสมบัติ คส.02.20 (ต้องใช้คู่คับข้อ 1)

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปที่สุภาพไม่สวมแว่นดำ)

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปที่สุภาพไม่สวมแว่นดำ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

6. เอกสารการเทียบโอนจากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา)

6. เอกสารการเทียบโอนจากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา)

7. สำเนา กพ.7 ที่เป็นปัจจุบัน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวการบรรจุผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเอกชน หรือ สำเนาสัญญาจ้าง (ใช้ในบางกรณี เพื่อชี้แจงประสบการณ์ในกรณีที่ใช้ประสบการณ์ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และการขอรับใบอนุญาตฯในกรณีเร่งด่วน)

-

8. สำเนาวุฒิบัตร หรือสำเนาเกียรติบัตร หรือหลักฐานแสดงกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตฯ

-

 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 

มาตรฐานความรู้

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง ได้แก่
ครุศาสตรบัณฑิต (..) การบริหารโรงเรียน
ครุศาสตรบัณฑิต (..) การบริหารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (..) การบริหารการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (..) การบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ..) บริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ..) การบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ..) การบริหารการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ..) การบริหารการศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ..) การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...) การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...) การบริหารอาชีวศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (...) การบริหารอาชีวศึกษา

-

2. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และมีวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) ที่คุรุสภารับรอง หรืออยู่ในระหว่างศึกษา ได้แก่
วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-

 3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา หรืออยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานความรู้ (เทียบโอน)

-

 4. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และอยู่ในระหว่างศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการบริหารการศึกษา

 

-

5. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี
เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ..) , บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ..) ,
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท..) , นิติศาสตรบัณฑิต (..) ,
รัฐศาสตรบัณฑิต (..) , อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส..) ,

มีประสบการณ์บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี หรืออยู่ในระหว่างศึกษาวุฒิ ป.ตรี
เช่น มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช.-ปวส. , อนุปริญญา เป็นต้น

มีประสบการณ์บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี


มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติตน

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

(หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เป็นต้น )

- มีการพัฒนาตนเอง หรือ มีกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ภายใน เวลา ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตฯ

- ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แต่มิได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ครู นักวิชาการศึกษา นิติกร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยกองการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคคลทั่วไป เป็นต้น)  

- ผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

- ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้าม


 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,032