ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน

เมื่อ : 2013-05-03 11:35:46 อ่าน : 18178

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 


มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติตน

ผู้ประกอบวิชาชีพครู (หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ครูอัตราจ้าง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย พนักงานครูเทศบาล ครูคศ.๑ ครูคศ.๒ ครูคศ.)

- มีการพัฒนาตนเอง หรือ มีกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ภายใน เวลา ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตฯ

- ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู

(หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มิได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น นักวิชาการศึกษา นิติกร ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น)

- ผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

- ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,008