ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อ : 2013-05-03 11:31:12 อ่าน : 75548

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

มาตรฐานความรู้

มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง ได้แก่

 วุฒิปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (..), ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ..)
การศึกษาบัณฑิต (กศ..), ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (...)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์), วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศึกษา) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)

ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน..) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๖ สาขา ได้แก่
การให้คำปรึกษาและการแนะแนว, การสอนภาษาไทย, การประถมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ, การบริหารการศึกษา, การศึกษานอกระบบ

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ..) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙ สาขา ได้แก่
การสอนภาษาไทย, การสอนภาษาอังกฤษ, การสอนพระพุทธศาสนา
การบริหารการศึกษา
, การศึกษานอกระบบโรงเรียน, สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
,จริยศึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
วุฒิปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (..), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ..),
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ..), ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (...)
วุฒิปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (..) , ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ..),
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ..) ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (...)

-

2. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และมีวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ที่คุรุสภารับรอง หรืออยู่ในระหว่างศึกษา ได้แก่

วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น , มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธนบุรี , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยปทุมธานี , มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง , มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล , มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาลัย
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ , วิทยาลัยเชียงราย , วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ วิทยาลัยตาปี , วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยนครราชสีมา , วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยาลัยพิชญบัณฑิต , วิทยาลัยพิษณุโลก , วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ , วิทยาลัยราชพฤกษ์ ,วิทยาลัยสันตพล , วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สถาบัน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สถาบันอาศรมศิลป์

 

-

3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และมีวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 เม.ย 52
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(ปวค.) จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

-

4. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา หรืออยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา (เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม)

-

5. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี และศึกษาวิชาชีพครูมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (.กศ.สูง) อนุปริญญาทางการศึกษา (.กศ.)

-

6. มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ..) , บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ..) ,
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท..) , นิติศาสตรบัณฑิต (..) ,
รัฐศาสตรบัณฑิต (..) , รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป..) ,
อักษรศาสตรบัณฑิต (..) , อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส..) ,
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (..) , วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ..)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ..) , บัญชีบัณฑิต (บช..)

มีประสบการณ์สอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี และอยู่ในระหว่างศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง เช่น  วุฒิอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , มัธยมศึกษาตอนปลาย

มีประสบการณ์สอน 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,016