ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เมื่อ : 2013-05-03 11:16:35 อ่าน : 236146

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุ 

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู

ผู้ มิได้ ประกอบวิชาชีพครู

1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (ต้องใช้คู่คับข้อ 2.)

1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (ต้องใช้คู่คับข้อ 2.)

2. แบบแสดงคุณสมบัติ คส.02.10 (ต้องใช้คู่คับข้อ 1.)

2. แบบแสดงคุณสมบัติ คส.02.10 (ต้องใช้คู่คับข้อ 1.)

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปที่สุภาพ ไม่สวมแว่นดำ) ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปที่สุภาพ ไม่สวมแว่นดำ) ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

6. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม จากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิทางการศึกษา)

6. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม จากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิ  ทางการศึกษา)

7. สำเนา กพ.7 ที่เป็นปัจจุบัน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาสัญญาจ้าง (ใช้ในบางกรณี เพื่อชี้แจงประสบการณ์ในกรณีที่ใช้ประสบการณ์ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และการขอรับใบอนุญาตฯในกรณีเร่งด่วน)

-

8. สำเนาวุฒิบัตร หรือสำเนาเกียรติบัตร หรือหลักฐานแสดงกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตฯ

- 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 55
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,023