ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อ : 2013-05-03 10:34:54 อ่าน : 69120

อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

      ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๗  กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
      ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยต้องมีคุณสมบัติของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๓. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔. มีมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

เอกสารหลักฐานประกอบการทำงาน
๑. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและแบบแสดงคุณสมบัติ
๒. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. เอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
๓. เอกสารหลักฐานมาตรฐานความรู้
๔. เอกสารหลักฐานมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๕. เอกสารหลักฐานกิจกรรมการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ จนถึงปัจจุบัน (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ)
 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 413
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,291,835