ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546

เมื่อ : 2016-05-29 16:21:54 อ่าน : 100774

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 . คุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

 . ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคำขอ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-ผู้ยื่นคำขอรับบัตรคิว
-พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐาน และแจ้งผลการตรวจสอบ
-ชำระเงินค่าธรรมเนียม
ยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์
-พนักงานเจ้าหน้าที่คัดแยกเอกสาร และลงทะเบียนรับเอกสาร                  
-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร/หลักฐาน และแจ้งผลการตรวจสอบ

(หมายเหตุ: (กรณียื่นคำขอ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะทราบผลการตรวจสอบเอกสารภายใน 20 นาที))

5 วัน

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

2)

การพิจารณา

-บันทึกข้อมูลผู้ขอประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศ
-ออกหนังสือรับรองสิทธิ
-ตรวจทานคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ
-จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ

(หมายเหตุ: -)

22 วัน

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

3)

-

-ส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางไปรษณีย์

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาดำเนินการรวมไม่เกิน 30 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับแบบคำขอที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงวันส่งใบอนุญาตออกจากสำนักงานฯ))

3 วัน

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

สำนักบริหารการทะเบียน

2)

 

แบบคำขอ (คส. 01.10) ที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3)

 

ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4)

 

หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า หรือชื่อ หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5)

 

ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6)

 

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript )

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

7)

 

รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม พื้นหลังของรูปเป็นสีฟ้า หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ขนาด 1X1.25 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย

ฉบับจริง 2 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

8)

 

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,006