ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ

ขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อ : 2013-05-02 17:15:56 อ่าน : 212833
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถยื่นคำขอ ได้ 2 วิธี
     1)  ด้วยตนเอง
          1.1 ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการ   คุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
                กรุงเทพมหานคร 10300
          1.2 ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
     2)  ผ่านทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ


ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติ

เมื่อผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตฯ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแบบคำขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอโดยพิจารณาตามข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียม

โดยผู้ยื่นคำขอ สามารถชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามอัตราที่กำหนดผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือผ่านระบบไปรษณีย์ Pay at Post รหัส 378

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีที่ตรวจสอบแบบคำขอ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอลงในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 ออกหนังสือรับรองสิทธิ

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองสิทธิให้กับผู้ยื่นแบบคำขอที่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยหนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เรียกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ

เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ยื่นคำขอแยกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอแยกตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ 7 นำเสนอคณะทำงานกลั่นกรอง

กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 8 คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ

คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ขั้นตอนที่ 9 นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเห็นชอบคุณสมบัติ ของคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจาณาอนุมัติ และคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 10 จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดส่งใบอนุญาต

     1)  เมื่อได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดพิมพ์ใบอนุญาต
        
   ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแบบใบประกาศ และบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา พร้อมจัดส่งให้แก่ผู้ยื่นคำขอ
           ทางไปรษณีย์
     2)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,003